Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Uchwała Nr X/46/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 9 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”
Uchwała Nr X/46/2011
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 9 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz.871) w związku z § 1 uchwały Nr XLVI/132/05 Gminy Nieporęt z dnia 28.12.2005r. sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Nieporęt”, Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”, zwane w dalszej części uchwały Studium, w tym:
1) tekst Studium, określający uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2) rysunki Studium określające uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załączniki nr nr 2a i 2b do uchwały,
3) rysunek Studium określający kierunki zagospodarowania przestrzennego, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące załączniki nr nr 4a i 4b.

§ 2.
Traci moc uchwała Nr 98/LVIII/98 Rady Gminy Nieporęt z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Eugeniusz Woźniakowski, data: 09.06.2011 r., godz. 00.00
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 16.06.2011 r., godz. 20.59
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 16.06.2011 r., godz. 20.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.06.2011 r., godz. 20.59Joanna JońskaDodanie strony