Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 335/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 sierpnia 2009 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za I półrocze 2009 roku.
Zarządzenie Nr 335/09
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za
I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVIII/102/06 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 października 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze
zarządzam, co następuje:

§1

Przedstawić Radzie Gminy Nieporęt oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I półrocze 2009 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za I półrocze 2009 r. w brzmieniu określonym w Załączniku do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEPORĘT ZA I – SZE PÓŁROCZE 2009 ROKU 5
1) CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 9
A) WYKONANIE DOCHODÓW GMINY NA DZIEŃ 30.06.2009R. 9
aa) Wykonanie dochodów własnych 9
ab) Wykonanie subwencji z budżetu państwa 13
ac) Wykonanie udziałów w podatku dochodowym 13
ad) Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 13
ae) Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych 14
af) Wykonanie środków pozyskanych z innych źródeł 14
B) KWOTY UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ I UMORZEŃ W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT 15
C) KWOTY Z TYTUŁU SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY 16
D) KWOTY WYMAGALNYCH NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT 16
E) WYKONANIE WYDATKÓW GMINY NA DZIEŃ 30.06.2009R. 19
ea) Wydatki bieżące gminy 19
UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W I-SZYM PÓŁROCZU 2009 ROKU. 20
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU 22
WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI 22
WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 23
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 23
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ 23
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 24
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 26
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 26
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 29
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 29
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 34
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 35
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. 38
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 39
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 39
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 40
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 40
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 45
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 48
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 54
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 58
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 59
eb) Wykonanie wydatków majątkowych gminy w tym inwestycje 61
F) PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETU 69
G) PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY 70
H) WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM 70
I) WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ 73
J) PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 73
K) PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 75
L) DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 77
Ł) PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W NIEPORĘCIE 79


2) CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN I WYKONANIE: 85
A) DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 2 85
B) DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 85
C) DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 89
REJESTR UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY 90
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEPORĘCIE 95
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Z SIEDZIBĄ W NIEPORĘCIE 97
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NIEPORĘT 99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Nieporęt za I – sze półrocze 2009 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I półrocze 2009 sporządzono na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2006 r. Nr 115 poz. 781
z późn. zm.), oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, późn. zm.) Wójt Gminy Nieporęt przełożył następujące sprawozdania:
 Sprawozdanie Rb – 27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych JST
 Sprawozdanie Rb – PDP półroczne/roczne z wykonania dochodów podatkowych,
 Sprawozdanie Rb – 28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych JST,
 Sprawozdanie Rb – NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie JST,
 Sprawozdanie Rb – Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
 Sprawozdanie Rb – N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
 Sprawozdanie Rb – 33 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej,
 Sprawozdanie Rb – 34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
 Sprawozdanie Rb – 30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 113, poz. 770) przedłożył następujące sprawozdania:
 Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
 SP ZOZ
 Samorządowe Instytucje Kultury
 Sprawozdanie Rb – N kwartalne o stanie należności
 SP ZOZ
 Samorządowe Instytucje Kultury
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) dnia 18 grudnia 2008 roku, Rada Gminy Nieporęt podjęła uchwałę Nr XXXI/129/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nieporęt na rok 2009.

Budżet na 2009 rok uchwalono w kwotach:
Po stronie dochodów w wysokości 39 236 377 zł
Po stronie wydatków w wysokości 47 775 897 zł
Deficyt w wysokości 8 539 520 zł

Pokrycie deficytu w kwocie 8 539 520 zł zaplanowano przychodami pochodzącymi z:
 zaciągniętych kredytów w kwocie 6 850 000 zł
 zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 650 000 zł
 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 39 520 zł
Uchwalono plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz plan dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zaplanowano dotacje przedmiotowe oraz na pierwsze wyposażenia dla Gminnego Zakładu Budżetowego oraz podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i działających na terenie Gminy niepublicznych przedszkoli. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących na podstawie zawartych porozumień, na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
Budżet obejmuje plan dochodów i wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy.
Zgodnie z art. 186 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Nieporęt wydał Zarządzenie Nr 8/09 z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Gminy Nieporęt na 2009 rok.
Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Nieporęt przyjął Zarządzeniem Nr 7/09 z dnia 7 stycznia 2009 roku układ wykonawczy budżetu Gminy Nieporęt ustalony uchwałą Nr XXXI/129/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nieporęt na rok 2009.
Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Nieporęt przyjął Zarządzeniem Nr 9/09 z dnia 7 stycznia 2009 roku plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nieporęt na 2009 rok uchwalony uchwałą XXXI/129/2008 Rady Gminie Nieporęt z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nieporęt na rok 2009.
Rada gminy podjęła 4 uchwały mające wpływ na kształt budżetu. Dotyczyły przesunięcia środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów i wydatków.
Wójt Gminy Nieporęt podpisał 8 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie polegających na przesunięciu środków w ramach działu.
Przeprowadzone zmiany budżetowe przedstawia Rejestr Uchwał i Zarządzeń.

Obsługę bankową budżetu prowadzi Bank Spółdzielczy Legionowo O/Nieporęt na następujących rachunkach bankowych:
1. rachunek bieżący budżetu gminy
2. rachunek bieżący jednostek budżetowych
3. rachunek środków sum depozytowych
4. rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych
5. inne rachunki bankowe tj.:
a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
b) fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W rezultacie podjętych uchwał plan budżetu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł:
Po stronie dochodów 37 439 015,00 zł
i zmienił się do planu pierwotnego o – 1 797 362,00 zł
Po stronie wydatków 45 978 535,00 zł
i zmienił się do planu pierwotnego o – 1 797 362,00 zł
Planowany deficyt nie uległ zmianie i na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku wyniósł 8 539 520,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy za I-sze półrocze 2009 r. przedstawia się następująco:
Po stronie dochodów 18 362 587,63 zł
Po stronie wydatków 17 637 571,15 zł
Realizując dochody i wydatki budżetowe w pierwszej połowie roku osiągnięto
nadwyżkę budżetową 725 016,48 zł
Przebieg wykonania budżetu prezentują półroczne sprawozdania finansowe.
1) Część opisowa obejmująca opis realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
a) Wykonanie dochodów gminy na dzień 30.06.2009r.
Wykonanie dochodów za I – sze półrocze wynosi 18 362 587,63 zł i stanowi 49,05 % planu, który wynosi 37 439 015,00 zł. Dochody majątkowe wykonanie 0,00 zł, dochody bieżące 18 362 587,63 zł, z tego:
aa) dochody własne 6 030 672,50 zł
ab) subwencja z budżetu państwa
- część oświatowa subwencji ogólnej 3 982 136,00 zł
ac) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 450 806,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 684 127,93 zł
ad) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 134 255,20 zł
ae) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł
af) środki pochodzące z innych źródeł
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80 590,00 zł

aa) Wykonanie dochodów własnych
Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w kwocie 5 041 664,78 zł i stanowi to
54,51 % wykonania ogółem za I półrocze
Dochody podatkowe: Plan Wykonanie %
- § 031 podatek od nieruchomości 7 100 000,00 4 076 807,43 57,42
- § 032 podatek rolny 120 700,00 96 682,53 80,10
- § 033 podatek leśny 56 000,00 33 025,84 58,97
- § 034 podatek od środków transportowych 147 000,00 102 116,91 69,47
- § 035 podatek dochodowy od osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą opłacony
w formie karty podatkowej 50 000,00 13 385,17 26,77
- § 036 podatek od spadków i darowizn 170 000,00 44 148,91 25,97
- § 050 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 605 000,00 675 497,99 42,09
Razem podatkowe 9 248 700,00 5 041 664,78 54,51

Podatek od nieruchomości
Od osób fizycznych – plan roczny 1 500 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 030 654,18 zł, co stanowi 68,71% planu rocznego.
Podatkiem objętych jest 5 722 podatników – w tym 1 956 opodatkowanych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego ( razem z podatkiem rolnym i leśnym).
Do 30 czerwca 2009 r. wydano 7 599 decyzji ustalających podatki lokalne na 2009 r., w tym 223 decyzje korygujące lub ustalające wysokość podatków lokalnych za 2009 r. po wystawieniu decyzji wymiarowej.
Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny - 5 600 000,00 zł, wykonanie wynosi 3 046 153,25 zł, co stanowi 54,40% planu rocznego.
Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2009 rok złożyło 98 podmiotów – osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.
Podatek rolny
Wysokość podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na 2009 rok wynosi 139,50 zł za 1 ha przeliczeniowy (jest to równowartość pieniężna 2,5 kwintali żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za trzy pierwsze kwartały 2008 roku - 2,5 x 55,80 zł = 139,50 zł od 1 ha).
Wysokość podatku rolnego od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych poniżej 1 ha na rok podatkowy 2009 wynosi 279,00 zł od jednego hektara fizycznego (jest to równowartość pieniężna 5 kwintali żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 roku – 5 x 55,80 zł = 279,00 zł od 1 ha).
Od osób fizycznych – plan roczny 120 000,00 zł, wykonanie wynosi 95 981,53 zł, co stanowi 79,98 % planu rocznego.
Ilość pozycji wymiarowych łącznie z gruntami będącymi współwłasnością wynosi 3 643 z tego 903 to gospodarstwa rolne, a 2 740 – użytków rolnych poniżej 1 ha ( zwiększenie nieruchomości rolnych poniżej 1 ha użytków rolnych).
Z ulgi podatkowej w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów skorzystał jeden rolnik na kwotę 10,46 zł.
Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny - 700,00 zł, wykonanie 701,00 zł.
Deklaracje złożyło osiem podmiotów podatkowych posiadających gospodarstwa rolne, na kwotę 701,00 zł.
Podatek leśny
Od osób fizycznych – plan roczny – 7 000,00zł, wykonanie wynosi 6 745,74 zł, co stanowi 96,37 % planu rocznego.
Podatkiem objętych jest 733 podatników, w tym 543 opodatkowanych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego.
Od osób prawnych – plan roczny - 49 000,00 zł, wykonanie wynosi 26 280,10 zł, co stanowi 53,63 % planu rocznego.
Deklaracje na podatek leśny złożyło 10 podmiotów - osób prawnych.
Podatek od środków transportowych
Od osób fizycznych – plan roczny - 93 000,00 zł, wykonanie wynosi 60 195,41 zł, co stanowi 64,73 % planu rocznego.
Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny - 54 000,00 zł, wykonanie wynosi 41 921,50 zł, co stanowi 77,63 % planu rocznego.
Deklaracje na podatek złożyło w 2009 roku - 56 podmiotów posiadających środki transportowe.
Wydano 6 decyzji w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych dla podmiotów, które nie złożyły deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2009 lub nie zapłaciły podatku w całości lub w części mimo złożonej deklaracji.
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 25 794,00 zł, a od osób prawnych 9 117,00 zł.
Wpływy z opłaty miejscowej
Do 30 czerwca 2009 r. na rachunek Gminy wpłynęło 11 135,00 zł z tytułu opłaty miejscowej, co stanowi 27,84 % planu rocznego, który zakładał wpływy w wysokości 40 000,00 zł.
Wykonanie budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2009 roku należy uznać za dobre. Na dzień 30.06.2009 r. wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty miejscowej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z różnych opłat (koszty) wynosi – 4 380 843,49 zł, (w tym odsetki i koszty – 61 075,78 zł), co stanowi 58,31 % planu rocznego ( 7 512 600 zł).

Pozostałe dochody to m in: Plan Wykonanie %
- dochody majątkowe
- sprzedaż nieruchomości 1 500 000,00 0,00 0,00
- dochody z mienia:
- użytkowanie wieczyste 43 000,00 30 248,04 70,34
- najem i dzierżawa 170 000,00 101 844,07 59,91
- dzierżawa obwodów łowieckich 1 600,00 505,69 31,61
- odsetki od nieterminowych wpłat 700,00 133,11 19,02
- wpłaty za wodę 58 000,00 58 606,92 101,05
- odsetki od nieterminowe wpłaty za wodę 500,00 1 519,34 303,87
- wpłaty renty planistycznej 100 000,00 197 812,25 197,81
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego 15 000,00 3 568,50 23,79
- wpis do działalności gospodarczej 23 200,00 5 450,00 23,49
- zwrot kosztów upomnień 2 400,00 1 686,60 70,28
- wpłaty z opłaty miejscowej 40 000,00 11 135,00 27,84
- wpływy z różnych opłat 10 426,00 5 727,97 54,93
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych 5 000,00 6 087,18 121,74
- grzywny i mandaty 22 063,00 22 208,80 100,66
- wpłaty za odprowadzanie ścieków 15 000,00 16 181,88 107,88
- różne dochody (w tym prowizja płatnika) 28 700,00 39 786,40 138,63
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 48 100,00 61 374,34 127,60
- inne odsetki w tym od rachunków bankowych
i lokat terminowych 105 100,00 163 602,00 155,66
- wpływy z opłat za wydawanie zezwolenie na
sprzedaż alkoholu 245 000,00 187 487,39 76,53
- opłata skarbowa 80 000,00 38 177,70 47,72
- wpływy z opłaty produktowej 0,00 1 344,54 0,00
- otrzymane darowizny 26 500,00 34 500,00 130,19
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 20,00 0,00
Razem pozostałe: 2 540 289,00 989 007,72 38,93

ab) Wykonanie subwencji z budżetu państwa
Z subwencji ogólnej z budżetu państwa w roku 2009 gminie przyznana została tylko część oświatowa. W I – szym półroczu 2009 roku wpłynęło 61,54 % zaplanowanej kwoty.
Subwencja: Plan Wykonanie %
§ 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa 6 470 970,00 3 982 136,00 61,54
ac) Wykonanie udziałów w podatku dochodowym
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym, stanowiącym dochód budżetu państwa. W I – szym półroczu 2009 roku wpłynęło 42,50 % zaplanowanej kwoty.
Podatek: Plan Wykonanie
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 15 987 865,00 6 450 806,00
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 800 000,00 684 127,93
ad) Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
Dotacja: Plan Wykonanie
1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Dotacja celowa na:
 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 7 468,00 7 467,20
 zadania zlecone ustawami (rozdz. 75011) na wynagrodzenia
dla pracowników wykonujących zadania z zakresu
administracji rządowej 83 539,00 42 410,00
 zadania zlecone (rozdz. 75101) przeznaczone na
aktualizację rejestru wyborców 1 900,00 946,00
 zadania zlecone (rozdz. 75113) przeznaczone na
wybory do Parlamentu Europejskiego 18 596,00 18 596,00
 obronę cywilną (rozdz. 75414) 400,00 360,00
 świadczenia rodzinne (rozdz. 85212) na świadczenia rodzinne,
zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 790 000,00 824 118,00
 składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213)
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16 700,00 8 120,00
 zasiłki i składki społeczne (rozdz. 85214) zasiłki i pomoc
w naturze 160 000,00 75 740,00
 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
(rozdz. 85228) 8 600,00 4 320,00
Razem: 2 087 203,00 982 077,20
2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin:
Dotacja: Plan Wykonanie
 dotacja na zasiłki i składki społeczne (rozdz. 85214) 88 600,00 49 480,00
 dotacja na zadania własne bieżące, płace i pochodne
(rozdz. 85219) 70 600,00 35 336,00
 dotacja na dożywianie (rozdz. 85295) 55 000,00 43 850,00
 dotacja na stypendium socjalne dla uczniów (rozdz. 85415) 23 512,00 23 512,00
Razem: 237 712,00 152 178,00
Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 6,17 % wykonanych dochodów ogółem.
ae) Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych
0,00 zł
af) Wykonanie środków pozyskanych z innych źródeł
Dotacje realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego
1. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu
miasta ST. Warszawy na program „Wspólny bilet ZTM-KM”
w zakresie przejazdów na liniach kolejowych 2 956,00 1 478,00
2. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na organizację
uroczystości kulturalnej pod nazwą „Święto Gminy Nieporęt” 10 000,00 10 000,00
3. Porozumienie z Powiatem Legionowskim dotyczy utrzymania
porządku i czystości oraz wycinki zakrzewień przy drogach
powiatowych, które to zadania przejęła Gmina na podstawie
uchwały 53 320,00 53 320,00
4. Porozumienie w sprawie współdziałania Gminy Nieporęt z
gminami ościennymi w zakresie realizacji zadań edukacji
publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne
realizowane w przedszkolach publicznych 0,00 15 792,00
Razem: 66 276,00 80 590,00
Zrealizowano dochody zostały zrealizowane w działach:
Dział: Plan Wykonanie %
010 – Rolnictwo i łowiectwo 9 468,00 9 467,20 99,99
020 – Leśnictwo 1 600,00 505,69 31,61
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 58 500,00 60 126,26 102,78
600 – Transport i łączność 61 326,00 57 848,00 94,33
700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 723 626,00 142 508,11 8,27
710 – Działalność usługowa 513,00 513,00 100,00
750 – Administracja publiczna 87 539,00 55 459,55 63,35
751 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 20 496,00 19 542,00 95,35
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 37 400,00 45 120,20 120,64
756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 26 589 765,00 12 683 176,09 47,70
758 – Różne rozliczenia 6 570 970,00 4 144 445,15 63,07
801 – Oświata i wychowanie 24 730,00 36 991,10 149,58
851 – Ochrona zdrowia 6 960,00 6 957,50 99,96
852 – Pomoc społeczna 2 193 600,00 1 046 910,61 47,73
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23 522,00 23 512,00 99,96
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 000,00 19 505,17 102,66
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 10 000,00 100,00
RAZEM: 37 439 015,00 18 362 587,63 49,05
b) Kwoty udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w zakresie podatków i opłat
W I – szym półroczu 2009 roku kwoty udzielonych ulg, odroczeń umorzeń stanowią kwotę 304 302,10 zł
1) Umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 10 545,30 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 9 450,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 985,90 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 109,40 zł
2) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło 293 756,80 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 184 781,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 108 975,80 zł
c) Kwoty z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków przez organ stanowiący
W I – szym półroczu 2009 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego tytułu stanowią kwotę 790 651,00 zł
1) w podatku od nieruchomości w wysokości 755 740,00 zł
-od osób prawnych 332 919,00 zł
-od osób fizycznych 422 821,00 zł
2) w podatku od środków transportowych 34 911,00 zł
-od osób prawnych 9 117,00 zł
-od osób fizycznych 25 794,00 zł
Rada Gminy uchwalając stawki podatku skorzystała z ustawowego uprawnienia do obniżenia górnych granic stawek ustawowych podatków i określiła je na niższym poziomie.
d) Kwoty wymagalnych należności z tytułu podatków i opłat
Należności ogółem wynoszą 5 670 438 69 zł, w tym należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S według stanu na dzień 30. 06. 2009 roku wynoszą 1 650 958,28 zł
i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 21 256,45 zł
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody 21 256,45 zł
z tytułu nie wywiązywania się z opłat za korzystanie z wody z wodociągów
gminnych przez odbiorców wody z terenu Gminy Nieporęt.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 121 041,80 zł
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 121 041,80 zł
należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw i czynszów.
Dział 750 – Administracja publiczna 11 642,90 zł
Zwrot kosztów postępowania procesowego 11 642,90 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19 184,20 zł
Należności z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Gminną 19 184,20 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem 1 118 188,11 zł
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 117 291,86 zł
(karta podatkowa)
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 512 273,00 zł
należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych.
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych 411 624,24 zł
należności występują w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych
Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 76 999,01 zł
należności z tytułu wpływów z renty planistycznej i z opłaty skarbowej
Dział 852 – Pomoc społeczna 322 923,96 zł
Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 322 923,96 zł
Należności z tytułu alimentów nie ściągniętych przez komorników.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36 720,86 zł
Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 635,36 zł
Należności z tytułu odprowadzenia ścieków.
Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi 27 085,50 zł
Należności z tytułu niedokonanych wpłat za nieczystości.
Wobec powyższych należności toczą się postępowania administracyjno-prawne i cywilno-prawne. Należności z tytułu podatków: zostały skierowane tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego (133 tytuły) celem przymusowego ściągnięcia należności, są także wysyłane upomnienia do osób zalegających z wpłatami bieżącymi (1 209 upomnień). Należności z tytułu podatków, która są pobierane przez Urząd Skarbowy postępowania prowadzi właściwy Urząd Skarbowy.
Dochody na dzień 30.06.2009r. wykonane są w 49,05 % w stosunku do zaplanowanych. Dochody dzielą się na bieżące i majątkowe. W I – szym półroczu 2009 r. uzyskano 18 362 587,63 zł dochodów, które stanowią dochody bieżące, natomiast dochody majątkowe nie zostały wykonane a są planowane na 1 500 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, która będzie realizowana w II – gim półroczu 2009 r. W I –szym półroczu przygotowane były niezbędne materiały geodezyjne do planowanych sprzedaży. Dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w kwocie 5 041 664,78 zł, co stanowi 54,51 % zaplanowanych do uzyskania w roku 2009, czyli ponad 50%, co wynika z dokonanych wpłat podatków lokalnych przez podatników z góry za cały rok. Pozostałe dochody wykonane w kwocie 989 007,72 zł czyli 38,93 % planowanych z powyższego tytułu pochodzą m. in. z różnych opłat np.: z opłat za użytkowanie wieczyste, które nie wpłynęło w całości, co wynika z odwołań wnoszonych przez użytkowników wieczystych do Samorządowego Sejmiku Odwoławczego od nowej oferowanej stawki opłaty rocznej, zaktualizowanej w 2008 roku, dzierżaw, najmu realizowane są zgodnie z terminami naliczania czynszów. Należności wpływają dość regularnie, obecni dzierżawcy wywiązują się z zobowiązań finansowych wobec Gminy, inne dochody wyszczególnione realizowane są na bieżąco a wykonanie poszczególnych w 100 % i powyżej wynika z tego, iż albo roczny plan miał być realizowany w I – szym półroczu, albo są trudno przewidywalne np. jak odsetki od środków finansowych gromadzonych na lokatach terminowych, ponieważ trudno przewidzieć w roku poprzednim przy planowaniu budżetu jakie będą wolne środki: jaka będzie wysokość oprocentowania lokat, podobnie jest np. z dochodami z renty planistycznej, gdzie gmina nie jest w stanie przewidzieć jaki będzie obrót nieruchomościami w danym roku na terenie gminy i jak będzie się kształtowała wysokość cen ziemi za 1 m2.
Część oświatowa subwencji ogólnej wykonana w kwocie 3 982 136, zł czyli 61,54 %.
Udziały w podatku dochodowym: w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6 450 806 zł czyli 40,35 %, a podatku dochodowym od osób prawnych 684 127,93 zł czyli 85,50 %.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wykonano w kwocie 1 134 255,20 zł czyli w 48,79 %, środki pozyskane z innych źródeł wykonane w kwocie 80 590 zł wykonanie ponad 100 % z powodu braku planu (który został wprowadzony w lipcu) z tytułu porozumienia Gminy Nieporęt z Gminą Legionowo w zakresie zadań edukacji publicznej z 2008 r. a środki wpłynęły w 2009 r.
Plan dochodów realizowany jest na bieżąco i nie występują zagrożenia w realizacji planu rocznego dochodów, które planowane są przez Gminę.
e) Wykonanie wydatków gminy na dzień 30.06.2009r.

Wydatki ponoszone przez gminę dzielą się na dwa rodzaje:
- bieżące ponoszone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie gminy,
- majątkowe związane z prowadzonymi inwestycjami i rozwojem gminy.

Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło na dzień 30.06.2009r. 17 637 571,15 zł czyli stanowi 38,36 % wydatków planowanych (planowane 45 978 535,00 zł) z czego wykonanie wydatków bieżących 14 167 152,05 zł i wydatków majątkowych 3 470 419,10 zł.
ea) Wydatki bieżące gminy
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
W I – szym półroczu 2009 roku wydano z tyt. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kwotę 6 922 149,38. W poszczególnych działach wydano:
Wynagrodzenia 5 947 908,66
• wynagrodzenia osobowe 4 959 128,32
• dodatkowe wynagrodzenie roczne 755 722,33
• wynagrodzenia bezosobowe 196 577,41
• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 36 480,60
• honoraria 0,00
Pochodne od wynagrodzeń 974 240,72

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w podziale na działy:
Dział Plan Wykonanie %
600 – Transport i łączność 6 150,00 1 764,60 28,69
630 – Turystyka 2 700,00 0,0 0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa 10 500,00 0,00 0,00
710 – Działalność usługowa 6 700,00 0,00 0,00
750 – Administracja publiczna 4 509 954,00 2 117 583,39 46,95
751 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 6 118,00 4 009,43 65,53
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 388 961,00 202 419,72 52,04
756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 110 000,00 36 480,60 33,16
801 – Oświata i wychowanie 8 583 821,00 3 934 358,09 45,83
851 – Ochrona zdrowia 33 650,00 14 065,00 41,80
852 – Pomoc społeczna 783 040,00 333 295,44 42,56
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 378 889,00 198 099,82 52,28
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 66 070,00 35 564,94 53,83
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 200,00 0,00 0,00
926 – Kultura fizyczna i sport 94 000,00 44 508,35 47,35
Razem: 14 987 753,00 6 922 149,38 46,18
Udzielone dotacje z budżetu Gminy w I-szym półroczu 2009 roku.
I. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących Gminy Nieporęt
Przekazane gminom na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1) Dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy 488 274,00 zł
Na realizację połączeń autobusowych na linię 705, 735 i 804 obsługiwanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, zapewniając dojazd „do” i „z” W-wy na linii 705 w ramach zawartego z Gminą Nieporęt porozumienia międzygminnego z dnia 31.03.2004 r. oraz tzw. wspólny bilet.
2) W I – szym półroczu 2009 r. dotacje zostały udzielone następującym gminom:
- Gminie Ząbki 3 022,58 zł
- Miastu Stołecznemu Warszawie 220,54 zł
Są to dotacje przekazane innym jst. realizującym zadania własne Gminy Nieporęt z zakresu wychowania przedszkolnego
- Starostwo Powiatowe w Legionowie 7 799,00 zł
Dotacja na edukację przedszkolną dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie.
3) Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie 7 000,00 zł
Dotacja na profilaktykę zdrowotną Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych mieszkańców Gminy Nieporęt.
II. Dotacje podmiotowe
1) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Nieporęcie 71 431,80 zł
2) Gmina Nieporęt jako organ założycielski SP ZOZ w Nieporęcie udzieliła dotacji dla:
- SP ZOZ w Nieporęcie 80 000,00 zł
Na realizację programu poprawy zdrowia i odporności mieszkańców Gminy Nieporęt
- SP ZOZ w Nieporęcie 57 000,00 zł
Na realizację programu zdrowotnego Gminy – „Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia obejmującego osoby uzależnione od alkoholu i innych uzależnień oraz członków ich rodzin na rok 2009, obejmującego prowadzenia Ośrodka Psychofizycznego dla Osób Uzależnionych”.
4) Dotacje przekazane instytucjom kultury
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nieporęcie 543 875,00 zł
- Bibliotece Publicznej w Nieporęcie 129 996,00 zł
Instytucje kultury prowadzą samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierują się zasadami efektywności ich wykorzystania, a podstawą ich gospodarki finansowej jest plan finansowy.
III. Dotacje przedmiotowe
1) dla Gminnego Zakładu Komunalnego 171 396,00 zł
Dotacja na dopłaty do 1 m3 dostarczonej wody i 1m3 odprowadzonych ścieków.
IV. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
Gmina Nieporęt udzieliła dotacji:
1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 33 000,00 zł
Na realizację zadań Gminy w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w formie prowadzenia ogniska profilaktyczno – wychowawczego.
2) Miasto Stołeczne Warszawa 931,00 zł
Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nieporęt w Izbie Wytrzeźwień.
3) Kluby sportowe:
- Ludowy Klub Sportowy „Rotavia” 35 000,00 zł
- Uczniowski Klub sportowy „Pilawa” 33 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Dębina” 35 000,00 zł
Na sfinansowanie zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych oraz rekreacji ruchowej.
V. Dotacja na pierwsze wyposażenie dla zakładu budżetowego
1) dla Gminnego Zakładu Komunalnego 150 000,00 zł
Dotacja dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenia w środki obrotowe.
Wydatki na obsługę długu
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
§ 8070 35 494,45 zł
Zapłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska.
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Nie poniesiono wydatków z powyższego tytułu.

Wykonanie wydatków bieżących wg klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01030 – Izby rolnicze
Plan 4 000,00 zł
Wykonanie 1 910,00 zł 47,75 %
§ 2850 1 910,00 zł
Dokonano wpłaty 2% z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność
Plan 8 468,00 zł
Wykonanie 7 485,96 zł 88,40 %
§ 4210 146,42 zł
Zakupiono materiały biurowe
§ 4430 7 339,54 zł
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej tj. przewodu wodociągowego.
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody
Plan 11 325,00 zł
Wykonanie 10 167,22 zł 89,78 %
§ 4260 9 962,69 zł
Opłacono energię elektryczną na SUW w Józefowie i SUW w Stanisławowie, opłacono dostawę wody z wodociągu w Radzyminie dla mieszkańców Gminy Nieporęt.
§ 4300 0,00 zł
§ 4360 204,53 zł
Zapłacono za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.


Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Plan 1 139 956,00 zł
Wykonanie 498 524,26 zł 43,73 %
§ 2310 488 274,00 zł
W I półroczu 2009 roku linię nr 705, 735 i 804 obsługiwał ZTM w Warszawie zapewniając dojazd „do” i „z” W-wy w ramach zawartego z Gminą Nieporęt porozumienia międzygminnego z dnia 31.03.2004 r. Na podstawie tego porozumienia Gmina Nieporęt dofinansowuje ZTM poprzez m.st. Warszawę kwotą 64 321,00 zł/miesięcznie. Na podstawie ww. porozumienia Gmina Nieporęt dofinansowuje m. st. Warszawę za połączenia autobusowe organizowane przez Zarząd Transportu, które są niezbędne dla mieszkańców Gminy.
Jednocześnie Gmina Nieporęt zapewnia także, eksploatację przystanków i urządzeń przystankowych zlokalizowanych na jej terenie, z których korzystają pasażerowie linii autobusowych przebiegających przez Gminę Nieporęt.
Łączne dofinansowanie m.st. Warszawy ze strony gminy Nieporęt w zakresie komunikacji lokalnej wyniosło 488 274,00zł
§ 4210 0,00 zł
§ 4270 0,00 zł
§ 4300 10 250,26 zł
Gmina Nieporęt przy współpracy z PPKS Warszawa posiadała zawarte umowy na dofinansowanie ulgi 100% dla osób powyżej 65 roku życia oraz na dofinansowanie kursów (obsługiwanych przez PPKS) w niedziele oraz w dni wolne od nauki szkolnej.
PPKS obsługiwał także lokalne połączenia autobusowe na terenie Gminy Nieporęt, także na trasie Wólka Radzymińska – Nieporęt – Legionowo, w tym również realizował połączenia autobusowe z uwzględnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy, jednak dowozy uczniów do szkół są finansowane bezpośrednio z budżetów szkolnych danej szkoły.
§ 4430 0,00 zł
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan 53 320,00 zł
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %
§ 4300 0,00 zł
Wydatki będą realizowane w II półroczu 2009 roku w zakresie porządku i czystości oraz wycinki zakrzaczeń przy drogach powiatowych , na podstawie porozumienia i uchwały o przyjęciu zadań przez Gminę.
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan 498 150,00 zł
Wykonanie 162 247,90 zł 32,57 %
§ 4110 227,85 zł
Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 36,75 zł
Zapłacono składki na Fundusz Pracy.
§ 4170 1 500,00 zł
Wypłacono wynagrodzenie od umowy zlecenia, za sporządzenie ewidencji dróg gminnych.
§ 4210 15 980,80 zł
1. Zakup artykułów przemysłowych przeznaczonych na utrzymanie w należytym stanie technicznym oznakowania drogowego na drogach gminnych.
2. Zakup znaków drogowych, słupków i uchwytów do znaków i innych materiałów przeznaczonych na zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych na terenie Gminy Nieporęt.
3. Zakup szyb przystankowych, przeznaczonych do wymiany na istniejących przystankach linii autobusowych przebiegających przez teren Gminy.
§ 4270 102 932,38 zł
1. Naprawa i konserwacja tablic drogowych na terenie Gminy Nieporęt.
2. Naprawa przystanków, polegająca na konserwacji istniejących przystanków linii autobusowych 705, 735 i 804 na terenie Gminy Nieporęt.
3. Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej polegające na uzupełnieniu ubytków cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych.
4. Remonty dróg nieutwardzonych polegające na profilowaniu i wałowaniu dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt, na łącznej długości dróg 12 950m. Do końca czerwca zostały wykonane dwa profilowania.
§ 4300 29 467,96 zł
W I półroczu wykonywano na drogach gminnych tablice informacyjne z nazwami ulic, koszenie pasów drogowych, udrażnianie studni chłonnych, wypompowywanie nadmiernej wody opadowej z dróg gminnych.
§ 4430 11 627,26 zł
Zapłacono za decyzje zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z gruntu leśnego, za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji.
§ 4590 474,90 zł
Wypłacono odszkodowanie za uszkodzony samochód na drodze gminnej.
Dział 630 - Turystyka
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan 30 700,00 zł
Wykonanie 1 215,16 zł 3,96 %
§ 4110 0,00 zł
§ 4120 0,00 zł
§ 4170 0,00 zł
§ 4210 1 215,16 zł
Kwotę wydatkowano na zakup nagród na potrzeby organizacji VIII Turniej Wiedzy Krajoznawczo-Turystycznej obszaru Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego popularyzującego wśród młodzieży szkolnej wiedzę krajoznawczo-historyczną o regionie, jego walory oraz aktywne formy wypoczynku.
W związku z przesunięciem końcowego terminu realizacji inwestycji pn. „Dzika Plaża” na miesiąc sierpień termin realizacji zakupu stojaków rowerowych niezbędnych do wyposażenia terenu przesunięto na III kwartał 2009r.
§ 4300 0,00 zł
Kwotę zaplanowano na realizację umów z Biurem Projektowym i Znakarskim HORN w Warszawie ul. Starzyńskiego10 na jednorazowy pozimowy przegląd turystycznych szlaków rowerowych oraz uzupełnienie brakujących i zniszczonych znaków na pieszych i rowerowych trasach na terenie Gminy Nieporęt, których łączna długość wynosi 136 km. Podpisana umowa nr 96/III/09 z dnia 31.03.09 na kwotę 2 630,00 złotych brutto została zrealizowana w terminie tj. do dnia 10 kwietnia 2009r. Wypłata należnego wynagrodzenia nastąpi w miesiącu lipcu – termin złożenia faktury przez wykonawcę.
Realizacja kolejnej umowy z biurem HORN nastąpi po podpisaniu umowy z RZGW w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na przebieg trasy rowerowej przez obszar administrowany przez RZGW-korona zapory bocznej w Białobrzegach wraz ze zjazdem z zapory w rejonie pompowni nr 3 w Białobrzegach.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Plan 20 500,00 zł
Wykonanie 9 003,96 zł 43 92 %
§ 4260 8 619,53 zł
Zakupiono energię elektryczną do lokali mieszkalnych z terenu Gminy Nieporęt.

§ 4300 384,43 zł
Zapłacono za odprowadzanie ścieków i usługi monitoringu w budynkach mieszkalnych Gminy.
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 299 350,00 zł
Wykonanie 107 868,95 zł 36,03 %
§ 4110 0,00 zł
§ 4120 0,00 zł
§ 4170 0,00 zł
§ 4210 294,92 zł
- zakup publikacji książkowej „Rozgraniczenia i podział nieruchomości", "Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna"
- zakup art. metalowych do remontu nieruchomości gminnych.
§ 4260 20 409,48 zł
zakup energii elektrycznej i cieplnej dla nieruchomości komunalnych w Białobrzegach, Zegrzu Płd. i Ryni.
§ 4270 7 336,00 zł
- zakup materiałów remontowych i wykonanie remontu w nieruchomości komunalnej w Białobrzegach
- naprawa urządzeń sanitarnych w budynku komunalnym w Zegrzu Południowym przy
ul. Warszawskiej 13
§ 4300 69 754,87 zł
- sporządzenie aktów notarialnych,
- koszty eksploatacji lokalu komunalnego w Białobrzegach bl.108,
- wyznaczenie punktów granicznych, wskazania granic, inwentaryzacja lokali,
- sporządzenie map z projektem podziału i prawnych,
- założenie plomby na liczniki elektryczne i dorobienie kluczy do bud. komunalnego w Zegrzu Południowym ul. Warszawska,
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów,
- montaż liczników wody w lokalu komunalnym w Białobrzegach bl. 108,
- monitoring budynku komunalnego w Ryni ul. Główna 24a,
- najem gruntów od PKP,
- koszty przesyłki książek,
- odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych,
- doradztwo prawne.
§ 4390 3 050,00 zł
Wykonanie operatów szacunkowych.
§ 4430 38,24 zł
Opłata za użytkowanie gruntów pod ciekami wodnymi.
§ 4480 853,00 zł
Podatek od nieruchomości położonych w Michałowie – Reginowie , będących własnością Gminy Nieporęt.
§ 4500 10,00 zł
Podatek leśny za 2009r. za nieruchomość w Michałowie – Reginowie, będących własnością Gminy Nieporęt.
§ 4530 0,44 zł
Podatek od towarów i usług VAT.
§ 4590 0,00 zł
Środki zabezpieczone na odszkodowania z art. 73 ustawy o drogach publicznych i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz inne odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami.
§ 4600 0,00 zł
§ 4610 6 122,00 zł
- Opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych dla pozyskanych na mienie gminy nieruchomości
- inne opłaty sądowe związane z nabyciem spadku, znakami opłaty sądowej.
- zaliczka na biegłego sądowego.
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność
Plan 100 000,00 zł
Wykonanie 15 879,52 zł 15,88 %
§ 4600 15 879,52 zł
W ciągu I półrocza 2009 r. z powyższego paragrafu realizowane są wydatki z tyt. niedostarczenia lokalu socjalnego z zasobów Gminy Nieporęt dla osób uprawnionych do otrzymania takiego lokalu na podstawie Wyroków Sądowych.
Do dnia 30.06.2009 r. wypłacane były odszkodowania dla 6 osób uprawnionych na podstawie wyroków sądowych.
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan 311 917,00 zł
Wykonanie 55 296,58 zł 17,73 %
§ 4110 0,00 zł
§ 4120 0,00 zł
§ 4170 0,00 zł
§ 4210 0,00 zł
§ 4300 19 184,58 zł
Skanowanie map, wtórniki map dla potrzeb opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie projektu „Mpzp Południowego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego”. Ogłoszenia w prasie dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym dot. przystąpienia do sporządzania: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). Zakup rocznej aktualizacji programu komputerowego „Serwis budowlany” z dodatkowym stanowiskiem sieciowym.
§ 4390 36 112,00 zł
Opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia tzw. „rent planistycznych
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
Plan 270 550,00 zł
Wykonanie 143 990,61 zł 53,22 %
§ 4010 105 619,00 zł
Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone.
§ 4040 11 050,00 zł
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone.
§ 4110 17 566,21 zł
Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.
§ 4120 2 833,23 zł
Opłacono składki na Fundusz Pracy.
§ 4210 1 389,36 zł
Zakupiono druki, literaturę fachową, kupiono medale okolicznościowe dla par za długoletnie pożycie małżeńskie.
§ 4240 0,00 zł
§ 4300 5 232,81 zł
Opłacono serwis systemu Ewidencji Ludności i USC.
§ 4610 300,00 zł
Poniesiono opłatę sądową za wyznaczenie kuratora dla osoby nieobecnej w miejscu zamieszkania.
Rozdz. 75022 – Rady gmin
Plan 284 990,00 zł
Wykonanie 96 033,80 zł 33,70 %
§3030 93 503,03 zł
Wydatki dotyczyły:
- wypłaty diet dla radnych i sołtysów za uczestnictwo w sesjach i komisjach stałych Rady Gminy w 2009 roku,
- wypłaty delegacji związanych z podróżami zagranicznymi radnych, w związku z wykonywaną funkcją; Wyjazdy radnych związane były z realizacją zawartych porozumień o współpracy partnerskiej z gminami z Czech, Słowacji i Bułgarii, w tym uczestnictwa w czerwcu br., w Święcie Miasta Strazske (Słowacja), a także uczestnictwo w styczniu br. delegacji Rady Gminy Nieporęt w Międzynarodowych Targach RegionTour w Brnie (Czechy).
§ 4110 0,00 zł
§ 4120 0,00 zł
§ 4170 0,00 zł
§ 4210 2 284,63 zł
Wydatki dotyczyły m.in.:
- zakupu publikacji „Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego”, w których opublikowane zostały akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Gminy Nieporęt, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zakupu materiałów wykorzystanych do przygotowania i oprawy sesji Rady Gminy.
§ 4270 0,00 zł
§ 4300 246,14 zł
Wydatki dotyczyły m.in.:
- kosztów przesyłki „Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego”, w których opublikowane zostały akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Gminy Nieporęt, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonania zaproszeń i dyplomów okolicznościowych dla radnych z okazji „Święta Samorządu Terytorialnego”.
§ 4410 0,00 zł
§ 4420 0,00 zł
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan 5 362 204,00 zł
Wykonanie 2 483 134,37 zł 46,31 %
§ 3020 1 529,85 zł
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów do pracy, mydło i pasta BHP.
§ 4010 1 447 845,34 zł
Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 226 163,85 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 248 878,69 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4112 39 814,07 zł
Składki na Fundusz Pracy
§ 4140 27 344,00 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
§ 4170 12 229,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników
§ 4210 77 248,60 zł
Zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych – umowa z LIREKO Łódź, tonerów i tuszy umowa z ”Praxis Łódź”, prasy, druków, paliwa do samochodów służbowych, materiałów do dekoracji, zakup kawy do ekspresu, książek nadawczych, zakup mebli biurowych, flag, zakup środków czystości, wody.
§ 4240 0,00 zł
§ 4260 44 476,48 zł
Opłata energii i gazu zużytego w budynku Urzędu Gminy i budynku wynajmowanym na potrzeby UG.
§4270 12 966,20 zł
Konserwacja instalacji gazowej, komputerów, naprawa samochodu służbowego Ford Transit,
instalacji elektrycznej-umowa Zieniewicz, przegląd klimatyzacji, naprawa kosiarki spalinowej, wykonanie okresowego przeglądu sprzętu ppoż. konserwacja ksero, bieżące roboty malarsko- remontowe.
§4280 1 086,00 zł
zakup usług zdrowotnych-badania profilaktyczne pracowników.
§4300 147 792,40 zł
Opłata za przesyłki pocztowe, monitoring urzędu, kolportaż przesyłek, pranie, oprawa dzienników ustaw, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczątek, przeglądy samochodu służbowego, ochrona obiektu. wywóz nieczystości , wykonanie tablic informacyjnych, opłata za skrytkę pocztową, prowizje bankowe, prenumerata gazet, dofinansowanie do czesnego.
§ 4350 11 392,36 zł
Utrzymanie domeny internetowej, serwer, opłata za usługi internetowe.
§4360 17 078,74 zł
Opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe.
§ 4370 16 600,58 zł
Opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne.
§ 4400 19 263,30 zł
Dzierżawę pomieszczeń w Banku Spółdzielczym na potrzeby Urzędu Gminy.
§ 4410 35 888,54 zł
Podróże służbowe krajowe, delegacje pracowników, ryczałty samochodowe pracowników.
§ 4420 1 454,08 zł
Delegacje zagraniczne do Słowacji oraz Czech pracowników w ramach porozumienia o współpracy międzygminnej.
§ 4430 1 627,00 zł
Różne opłaty i składki -opłata za ubezpieczenia budynków oraz samochodów służbowych urzędu oraz opłata abonamentu radiowo-telewizyjnego.
§ 4440 50 251,98 zł
Odpis na ZFŚS.
§ 4530 0,00 zł
§ 4610 566,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłata za odpis wyroku sądu, wpis sądowy do skargi ,stwierdzenie nabycia spadku.
§ 4700 8 901,00 zł
Szkolenia pracowników urzędu.
§ 4740 7 337,69 zł
Zakup materiałów papierniczych.
§ 4750 25 398,62 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacja programów, licencji.
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 233 500,00 zł
Wykonanie 101 565,75 zł 43,50 %
§ 4090 0,00 zł
Planowane płatności ZaiKS.
§ 4170 5 584,00 zł
Za skład i opracowanie graficzne gazety „Wieści Nieporęckie”.
Planowany skład i opracowanie graficzne kolejnych numerów gazety ,,Wieści Nieporęckie''
§ 4210 6 406,40 zł
Zakup: nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Gminę, płyt Audio i DVD, zakup obiektywu szerokokątnego i samowyzwalacza do aparatu fotograficznego, zakup kart.
§ 4300 86 437,21 zł
Ogłoszenia w gazetach miejscowych, publikacje materiałów promocyjnych w magazynach, druk gazety ,,Wieści Nieporęckie'', wykonanie materiałów promocyjnych z herbem gminy Nieporęt, druk plakatów i zaproszeń na uroczystości gminne, wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych, puchary, medale, statuetki, wykonanie banerów reklamowych, wykonanie nośników informacyjnych na terenie gminy, nagłośnienie na uroczystościach na terenie gminy, wykonanie flag z herbem gminy.
Plan: Ogłoszenia w gazetach, wydruki i materiały promocyjne.
§ 4380 0,00 zł
Planowane tłumaczenia materiałów promujących gminę Nieporęt.
§ 4420 3 138,14 zł
opłaty związane z wyjazdem delegacji samorządowej na targi turystyczne Go Regiontour w Brnie.
§ 4430 0,00 zł
§ 4740 0,00 zł
Planowany zakup sztywnych arkuszy papieru używanych do przygotowania zaproszeń na uroczystości gminne, dyplomy w konkursach organizowanych przez gminę itp.
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
Plan 36 010,00 zł
Wykonanie 28 806,85 zł 80,00 %
§ 2900 12 944,31 zł
Zapłacono składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego i na rzecz Związku Gmin Wiejskich.
§ 4210 4 243,64 zł
Kupiono flagi narodowe i drzewce do flag.
§ 4300 4 173,50 zł
Opłacono ogłoszenia i reklamy w gazetach miejscowych, zapłacono za usługi zakładania, zdejmowania i prania flag, wykonano uchwyty do flag.
§ 4430 7 445,40 zł
Opłacono składkę członkowską na rzecz Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego oraz składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 1 900,00 zł
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %
§ 4110 0,00 zł
§ 4120 0,00 zł
§ 4170 0,00 zł
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców to zadanie zlecone gminie przez administrację rządową. Obejmuje on osoby mające prawa wyborcze (czynne i bierne) ujęte w stałym rejestrze wyborców prowadzonym przez gminę. Warunkiem uzyskania wpisu do rejestru wyborców jest stałe zamieszkiwanie na obszarze danej gminy. Do stałego rejestru wyborców wpisuje się:
- z urzędu: wyborców zameldowanych na pobyt stały w gminie;
- na pisemny wniosek: wyborców przebywających na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały.
W Gminie Nieporęt na dzień 30 czerwca 2009 r. liczba mieszkańców wynosiła 11 448 , liczba wyborców wynosiła 9 430, w tym: wpisanych z urzędu – 8 893, dopisanych na własny wniosek – 537. Dane osób ujęte w stałym rejestrze wyborców są aktualizowane przy zmianie wszelkich danych osobowych (np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana nazwiska lub zgon).
Wydatek będzie realizowany w II połowie roku.
Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
Plan 18 596,00 zł
Wykonanie 18 387,21 zł 98,88 %
W dniu 7 czerwca 2009 r. zostały przeprowadzone wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Na ten cel została przekazana Gminie Nieporęt dotacja celowa w wysokości 18 596,00 zł., koszty- 18 595,21 zł, wydatki mniejsze o zapłacony w lipcu podatek. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, druk ogłoszeń, transport i inne wydatki związane z funkcjonowaniem lokali wyborczych.
Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,79 zł. zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
Plan 40 000,00 zł
Wykonanie 7 300,00 zł 18,25 %
§ 3000 7 300,00 zł
Rekompensaty za ponadnormatywne służby realizowane przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nieporęcie na podstawie porozumienia nr 13/09 w związku z art. 13 ust. 4a pkt. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn .zm.)
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Plan 139 300,00 zł
Wykonanie 41 306,43 zł 29,65 %
§ 3030 0,00 zł
§ 4110 1 427,86 zł
Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
§ 4120 125,54 zł
Opłacono składki na fundusz pracy.
§ 4170 17 964,00 zł
Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia zatrudnionych na umowę – zlecenie dla 5 konserwatorów sprzętu gaśniczego (we wszystkich OSP) oraz Komendanta Gminnego OSP.
§ 4210 7 573,40 zł
Zakupiono paliwo, części zamienne, oleje i in. do samochodów strażackich.
§ 4220 0,00 zł
§ 4260 5 613,56 zł
Opłacono rachunki za energię elektryczną, paliwo gazowe w budynkach OSP.
§ 4270 4 800,00 zł
Przeprowadzono remont ciężkiego samochodu gaśniczego GCBA Tatra pozostającego w użytkowaniu OSP Kąty Węgierskie.
§ 4280 320,00 zł
Przeprowadzono badania psychologiczne strażaków.
§ 4300 1 147,44 zł
Monitorowanie sygnałów alarmowych – ochrona obiektów OSP,
§ 4360 411,63 zł
Zakupiono usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.
§ 4430 1 923,00 zł
Ubezpieczenia i przeglądy techniczne pojazdów OSP.
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna
Plan 13 000,00 zł
Wykonanie 2 713,75 zł 20,88 %
§ 4110 0,00 zł
§ 4120 0,00 zł
§ 4170 1 370,00 zł
Zatrudniono pracownika do obsługi sprzętu w magazynie OC
§ 4210 97,15 zł
Zakupiono mapy topograficzne.
§ 4270 0,00 zł
§ 4300 714,85 zł
Oprawa map.
§ 4360 531,75 zł
Zakupiono sługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.
§ 4430 0,00 zł
§ 4700 0,00 zł
Rozdz. 75416 – Straż Miejska
Plan 392 161,00 zł
Wykonanie 208 066,47 zł 53,06 %
§ 4010 137 715,04 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników (8 osób + 1 osoba od marca).
§ 4040 16 660,74 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne.
§ 4110 23 384,80 zł
Składka na ubezpieczenia społeczne.
§ 4120 3 771,74 zł
Składki na fundusz pracy.
§ 4210 11 360,45 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: umundurowanie służbowe dla strażników, paliwo do samochodu służbowego, kupno elementów do samochodu służbowego.
§ 4270 2 901,19 zł
Naprawy samochodu służbowego Nissan Terano nr rej WL 26511oraz konserwacja sprzętu biurowego ( kopiarka).
§ 4300 842,57 zł
Zakup usług pozostałych, poprzez wymianę oleju i filtrów w samochodzie służbowym, wymiana opon w samochodzie służb, montaż radia CB, przegląd serwisowy samochodu służbowego VW Caddy.
§ 4350 1 320,70 zł
Opłaty z tytułu korzystania z Internetu.
§ 4360 1 319,97 zł
Opłaty z tytułu korzystania z telefonu komórkowego będącego na wyposażeniu załogi Straży Gminnej.
§ 4370 802,62 zł
Opłaty telekomunikacyjne telefonu stacjonarnego będącego na wyposażeniu siedziby Straży Gminnej.
§ 4430 1 074,00 zł
Różne opłaty i składki na kwotę 1 074 zł za korzystanie z częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie OC samochodu m-ki Nissan Terrano nr rej WL 26511.
§ 4440 6 750,27 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
§ 4590 0,00 zł
§ 4610 162,38 zł
Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej).
§ 4700 0,00 zł
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe
Plan 48 000,00 zł
Wykonanie 9 076,00 zł 18,91 %
§ 4110 0,00 zł
§ 4120 0,00 zł
§ 4170 0,00 zł
§ 4210 0,00 zł
§ 4220 0,00 zł
§ 4300 9 076,00 zł
Wynajem pływalni na przeprowadzenie szkoleń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
§ 4700 0,00 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych
Plan 122 500,00 zł
Wykonanie 40 396,48 zł 32,98%
§ 4100 36 480,60 zł
Wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom jako prowizja od zebranych wpłat podatkowych.
§ 4210 0,00 zł
§ 4610 1 902,88 zł
Poniesiono koszty z tytułu opłat sądowych za wyegzekwowanie przez komorników zobowiązań podatkowych na rzecz Gminy.
§ 4740 2 013,00 zł
Kupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych do poboru podatków.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Plan 200 000,00 zł
Wykonanie 35 494,45 zł 17,75 %
§ 8070 35 494,45 zł
Zapłacono odsetki pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Plan 1 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł 0,00%
§ 3020 0,00 zł
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Plan 575 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł 0,00%
§ 4810 0,00 zł
Rezerwy.
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan 972 657,00 zł
Wykonanie 486 330,00 zł 50,00%
§ 2930 486 330,00 zł
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa dokonane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gminy w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (wskaźnik Gg), dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Plan 12 246 973,00 zł
Wykonanie 5 589 133,98 zł 45,64 %
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 559 759,00 zł
Wykonanie 291 790,82 zł 52,13 %
W budżecie Gminy Nieporęt na 2009 r. na realizację zadań z zakresu oświaty, zarówno bieżących – związanych z codziennym funkcjonowaniem szkól i przedszkoli - jak i inwestycyjnych, zaplanowano środki w łącznej wysokości 15 806 732 zł, w tym na inwestycje – 3 000 000 zł.
Wykonanie budżetu po stronie wydatków wyniosło 7 272 261,44 zł, co stanowi 46% planu.

Plan środków na pokrycie wydatków bieżących w działach oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynosi 12 806 732 zł. Źródłami pokrycia zaplanowanych w powyższej wysokości wydatków są dochody własne gminy, a także środki otrzymane z budżetu państwa: subwencja oświatowa w wysokości 6 470 970 zł oraz dotacja celowa w kwocie 23 512 zł przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (na wydatki o charakterze edukacyjnym) – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Wykonanie planu wydatków bieżących w I półroczu br. nastąpiło w wysokości 5 880 924,80 zł, czyli w 45,9%, co wraz z zaangażowaniem w kwocie 256 628,87 zł stanowi blisko 48%.

Najpoważniejszym wydatkiem w obu działach klasyfikacji budżetowej były wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym i administracyjno-obsługowym i pochodnych od wynagrodzeń, czyli wydatki dokonane z § 4010, 4040, 4110, 4120, które łącznie wyniosły 4 109 106,03 zł, co stanowi 46,4% planu wynoszącego
8 865 050 zł, (wraz ze zobowiązaniami w wysokości 253 050,98 zł - 49,2% planu). Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – w § 3020 - na które składały się dodatki wiejski i mieszkaniowy wydatkowano sumę 227 934,12 zł, czyli 47,3% planu, który wynosi 482 398 zł. Wykorzystanie środków na wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej 50 % związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników pedagogicznych mającą nastąpić od dnia 1 września 2009 r.

W § 4140 zaplanowano 4 320 zł na wpłaty do PFRON. Wydatkowano 1 174,43 zł, co stanowi 27,2 % i jest bezpośrednio związane z aktualną liczbą uczniów niepełnosprawnych w szkołach prowadzonych przez gminę.

Plan środków na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 wynosi 97 660 zł, wykonanie zaś nastąpiło w kwocie 23 351,88 zł, co stanowi niespełna 24%. Przyczyną tak niskiego wykonania planu jest fakt, że zdecydowana część zadań finansowanych z tego paragrafu realizowana będzie w okresie wakacji.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w § 4210 środki w wysokości 235 345 zł. Wydatkowano kwotę 122 199,62 zł, co stanowi prawie 51,9%. Środki przeznaczono przede wszystkim na zakup: niezbędnego wyposażenia i części zamiennych do już istniejącego w placówkach wyposażenia, a także środków czystości i artykułów gospodarczych, legitymacji i świadectw szkolnych oraz innych materiałów niezbędnych do codziennego, prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli. Wydatków starano się dokonywać gospodarnie i oszczędnie w związku z wchodzącą od września reformą programową wymagającą dodatkowego doposażenia sal lekcyjnych, na co zabezpieczono pozostałe środki.

Plan wydatków na pomoce dydaktyczne i książki wynosi 68 700 zł. W okresie styczeń-czerwiec z § 4240 dokonano wydatków na kwotę 42 153,76 zł, tj. 61,4% planu. Środki finansowe zaplanowane w tym paragrafie wydano na uzupełnienie brakujących pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach kształcenia w szkołach i przedszkolach, w tym na pomoce związane z reformą programową, oraz na zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizowanymi w szkołach podstawowych i gimnazjum innowacjami edukacyjno-wychowawczymi.

Z § 4260 wydatkowano kwotę 393 749,76 zł na zapewnienie szkołom i przedszkolom ogrzewania i oświetlenia, tzn. przede wszystkim na pokrycie opłat za gaz i energię elektryczną. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 536 110 zł, zatem plan wykonano w 73,4%. Mimo, że w § 4260 przewidziano środki wyższe niż w roku ubiegłym, tak wysokie wykorzystanie środków nastąpiło w związku z oddaniem do użytku nowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Józefowie oraz intensywnego korzystania przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z przyszkolnych obiektów sportowych w okresie wczesnowiosennym.

Plan środków w § 4270 na zakup usług remontowych w 2009 r. wynosi 153 372 zł. W okresie styczeń-czerwiec wykonano tylko niezbędne remonty, najczęściej wynikające z zaleceń pokontrolnych Sanepidu, na kwotę 52 246,87 zł, czyli w wysokości 34,1% planu. Pozostałe remonty, ze względu na ich zakres oraz specyfikę pracy szkół i przedszkoli, w tym przede wszystkim ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i dzieciom przedszkolnym, przewidziano na okres wakacyjny, tj. na miesiące lipiec i sierpień.

Na zakup usług zdrowotnych w § 4280 zaplanowano 13 200 zł, z których wydatkowano 828 zł, czyli 6,3% zaplanowanej kwoty. Ponieważ ważność badań lekarskich u znacznej części pracowników kończy się wraz z mijającym rokiem szkolnym, zaplanowane na ten cel środki zostaną wykorzystane na okresowe badania profilaktyczne pracowników przed przystąpieniem do pracy w nowym roku szkolnym, w drugiej połowie roku kalendarzowego.

W § 4300 na zakup usług pozostałych zabezpieczono środki w wysokości 788 692 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 375 850,79 zł tzn. 47,65 % planu. Wydatki obejmowały różnorodne usługi, jednak najpoważniejsze związane były z realizacją przez gminę ustawowego obowiązku zapewnienia uczniom uprawnionym, w tym uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego dowozu lub dojazdu do szkół. Uczniom zdrowym zapewniono bezpłatny dowóz do szkół autobusami komunikacji publicznej – ZTM i PPKS, a także gimbusem. Natomiast uczniowie niepełnosprawni dowożeni byli do szkół i ośrodków przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz przez rodziców, którym refundowano koszty dowozu dzieci organizowanego we własnym zakresie: własnym środkiem transportu, zakupu ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów lub biletów jednorazowych, w zależności od warunków, w których realizowany był dowóz. Z tego paragrafu wydatkowano też środki,
m. in. na: monitorowanie obiektów, sprzątanie i utrzymanie porządku w szkołach i terenach przyszkolnych, drobnych napraw i konserwacji, wywozu nieczystości, opłat pocztowych i bankowych, przewozów uczniów na różnego rodzaju konkursy i zawody sportowe a także na przesiewowe badania lekarskie do SP ZOZ.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet w § 4350 zaplanowano środki w wysokości 16 100 zł, wydatkowano zaś 4 426,10 zł, tj. 27,5% planu. Tak niskie wykorzystanie zaplanowanych w § 4350 środków wynika z coraz korzystniejszych warunków dostępu do Internetu zaproponowanych szkołom przez działające na rynku firmy telekomunikacyjne.

Na zakup usług telefonii komórkowej z zaplanowanych w § 4360 środków w wysokości
8 210 zł, wykorzystano kwotę w 2 401,41 zł, czyli 29,20 %.

Na usługi telefonii stacjonarnej, na które środki w wysokości 34 000 zł zaplanowano w
§ 4370, wydatkowano kwotę 14 541,54 zł, tzn. 42,8% planu. Tak niskie wykorzystanie środków w § 4350, 4360, 4370 wiąże się zarówno z coraz korzystniejszymi warunkami oferowanymi szkołom przez działające na rynku firmy telekomunikacyjne, jak i z szukaniem, tam gdzie to możliwe, oszczędności w wydatkach szkół w I półroczu w związku z przewidywanym wzrostem zadań oświatowych od 1 września 2009 r. (wzrost liczby oddziałów szkolnych i przedszkolnych powodujący wzrost zatrudnienia). Podobna sytuacja dotyczy również ograniczania wydatków na podróże służbowe, tj. na delegacje i ryczałty samochodowe, na które w § 4410 zaplanowano środki w wysokości 39 480 zł, a wydatkowano kwotę 17 214,30 zł, tj. 43,60 % planu (m.in. dzięki łączeniu wyjazdów służbowych dyrektorów szkół i przedszkoli np. na konferencje i szkolenia).

W § 4390 zaplanowano 11 700 zł na wykonanie obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. certyfikatów energetycznych dla budynków oświatowych. Z powodów podanych wyżej w
I - szym półroczu br. zrezygnowano z realizacji tego zadania.

W § 4430 Różne opłaty i składki zabezpieczono środki w wysokości 29 308 zł na ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół i przedszkoli. Wykonanie planu wyniosło tylko 1 500 zł, czyli w 3,8 % planu. Realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w drugiej połowie roku kalendarzowego, po wygaśnięciu aktualnie obowiązujących polis ubezpieczeniowych.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w zaplanowany § 4440 w wysokości 394 714 zł został już zrealizowany w 84,7%, tj. w kwocie 334 335,47 zł.

Na szkolenia pracowników w § 4700 zaplanowano 63 863 zł, z czego 48 633 zł stanowią środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym dyrektorów, określone w „Planie Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na 2009 r.” Wydatkowano tylko 14 998,50 zł, czyli 23,5% zaplanowanej kwoty. W okresie styczeń-czerwiec ograniczano wydatkowanie środków na szkolenia w związku z planowanymi na
II półrocze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych związanymi z wdrożeniem reformy programowej w nauczeniu przedszkolnym, nauczaniu wczesnoszkolnym i gimnazjum (w tym z wprowadzeniem nowych przedmiotów nauczania w I klasie gimnazjum).

W § 4740 – na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zaplanowano środki w wysokości 19 600 zł, wydano je w wysokości 17,1%, tzn. kwotę 3 347,18 zł.

Natomiast w § 4750 na zakup akcesoriów komputerowych, w tym niezbędnych placówkom oświatowym programów i licencji komputerowych, zaplanowano kwotę 29 830 zł, wykorzystano zaś 16 243,84 zł, tj. 54,5 % planu.
W budżecie gminy na 2009 r. w rozdz. 80104 w § 2310 zaplanowano środki w wysokości 567 008 zł na dotacje przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego realizującym zadania własne gminy Nieporęt z zakresu wychowania przedszkolnego. Wykonanie planu nastąpiło w wysokości 0,6%, tj. w kwocie 3 243,12 zł i dotyczyło rozliczeń roku ubiegłego. Realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w II połowie roku budżetowego ze względu na terminy płatności zobowiązań wobec innych jst, które ustalono na okres po zakończeniu roku szkolnego 2008/2009.

Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Nieporęt, zgodnie z dwoma wnioskami złożonymi do dnia 30 września 2008 r., zaplanowano środki w wysokości 269 700 zł w rozdz. 80104 w § 2540. Wydatkowano kwotę 71 431,80 zł (26,5%). Dotychczasowy niski poziom realizacji planu wynika z faktu uczęszczania mniejszej liczby dzieci, niż zgłoszona we wniosku o udzielenie dotacji na 2009 r., do Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” w Nieporęcie w okresie I-VI oraz z planowym rozpoczęciem przekazywania dotacji Niepublicznemu Przedszkolu „Odkrywcy” w Kątach Węgierskich od dnia 1 września 2009 r.

W 29,1% tj. w kwocie 7 799 zł wykorzystano dotację zaplanowaną w rozdz. 80105 w § 2320 na edukację przedszkolną dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. Plan dotacji wynosi 26 760 zł, gdyż od 1 września 2009 r. przewiduje się zwiększenie liczby dzieci w przedszkolu.

W rozdz. 85415 w § 3240 zaplanowano środki w wysokości 49 436 zł na stypendia socjalne, za naukę lub osiągnięcia sportowe, a w § 3260 kwotę 2 176 zł na inne formy pomocy dla uczniów. Dotacja z budżetu państwa na pomoc socjalną wyniosła 23 512 zł. Wydatki w
§ 3240 wyniosły 40 847,48 zł i stanowiły 82,6% planu, natomiast środków w § 3240 w
I – szym półroczu nie wykorzystano ze względu na niezaistnienie przypadków wymagających pomocy innej niż stypendia socjalne, za naukę lub osiągnięcia sportowe.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
Plan 100 000,00 zł
Wykonanie 80 000,00 zł 80,00%
§ 2560 80 000,00 zł
Rada Gminy Nieporęt w dnia 30 grudnia 2008 r. podjęła uchwałę Nr XXXII/132/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu poprawy zdrowia i odporności mieszkańców Gminy Nieporęt na rok 2009.
Głównym celem programu jest zapobieganie zachorowaniom na raka szyjki macicy wśród populacji dziewczynek urodzonych w 1997 r. poprzez wykonanie szczepień ochronnych. Celem szczepień jest wyeliminowanie zachorowań zależnych od infekcji HPV (wirusa brodawczaka ludzkiego), a celem nadrzędnym jest pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy.
W celu realizacji Programu w dniu 2 stycznia 2009 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminy Nieporęt a SP ZOZ w Nieporęcie, na podstawie której Gmina zobowiązała się przeznaczyć na realizację Programu środki finansowe w wysokości 100.000 zł., przekazane w III transzach.
Rozdz. 85149 – Program polityki zdrowotnej
Plan 14 000,00 zł
Wykonanie 7 000,00 zł 50,00%
§ 2320 7 000,00 zł
Mając na uwadze wagę problemów związanych z promocją zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych i dane epidemiologiczne wskazujące na wzrost zagrożenia chorobami nowotworowymi Rada Gminy Nieporęt w dniu 25 lipca 2001 r. podjęła uchwałę Nr 88/XLII/2001 w sprawie przystąpienia Gminy Nieporęt do realizacji zadań „Samorządowego Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych 2001”. W konsekwencji tego w dniu 6 kwietnia 2009 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Nieporęt a Powiatem Legionowskim, na podstawie której Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 14.000 zł , wyliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
Kwota ta jest przekazywana w IV transzach.
Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii
Plan 20 000,00 zł
Wykonanie 6 011,99 zł 30,06 %
§ 4110 0,00 zł
§ 4120 0,00 zł
§ 4170 0,00 zł
§ 4210 518,99 zł
Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii zapisane są w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2009.
Zakup dla szkół filmów DVD o tematyce uzależnień
§ 4240 0,00 zł
§ 4300 5 493,00 zł
Dofinansowano przejazd do Warszawy dzieci ze SP w Józefowie i SP w Nieporęcie – 963 zł,
Sfinansowanie organizacji spektaklu profilaktycznego dla młodzieży z Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym – 530,00 zł.
Dofinansowanie pobytu 4 dzieci z rodzin patologicznych na Zielonej Szkole (wyjazd połączony z realizacją programu profilaktycznego) – 2 000,00 zł.
Zakup dla szkół książek o tematyce uzależnień – 518,99 zł.
Dofinansowanie organizacji dnia dziecka (wynajem urządzeń rekreacyjnych) – 2.000 zł.
§ 4410 0,00 zł
§ 4700 0,00 zł

Tak niskie wykonanie budżetu w rozdziale 85154 spowodowane było tym ,że większość wydatków zaplanowano na okres letni, wakacyjny. Wydatki zaplanowano na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Gminy Nieporęt na łączną kwotę 10 000 zł.
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan 225 000,00 zł
Wykonanie 120 461,85 zł 53,54 %
W dniu 30 grudnia 2008 r. Rada Gminy Nieporęt uchwałą nr XXXII/136/08 przyjęła Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2009.
§ 2560 57 000,00 zł
Gmina dotowała działalność Ośrodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych funkcjonującego w strukturze SP ZOZ w Nieporęcie poprzez:
- udzielenie dotacji na realizację Gminnego Programu promocji zdrowia podnoszącego umiejętności pacjentów uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w zakresie dbałości o własne zdrowie
§ 2830 33 000,00 zł
W okresie od 8 stycznia 2009 r. do 18 czerwca 2009 r. funkcjonował Punkt Profilaktyki Pomocy Dziecku i Rodzinie finansowany w całości ze środków alkoholowych. Punkt przeznaczony jest dla rodziców, dzieci i młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze w domu i w szkole oraz nieletnich objętych nadzorem kuratorskim zł.
Dotacja dla dwóch ognisk opiekuńczo-wychowawczych w Zegrzu Południowym i w Ryni.
§ 4110 0,00 zł
§ 4120 0,00 zł
§ 4170 14 065,00 zł
Wynagrodzenia członków GKRPA.
§ 4210 429,24 zł
Zakup materiałów biurowych dla potrzeb GKRPA.
§ 4240 0,00 zł
§ 4300 12 650,00 zł
Gmina przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
Dofinansowanie do zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych,
Sfinansowanie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży ze S.P. w Józefowie.
§ 4360 512,40 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.
§ 4370 1 499,50 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

§ 4410 50,15 zł
Delegacja służbowa.
§ 4610 1 255,56 zł
Opłaty kosztów sądowych za opinie biegłych dot. uzależnienia od alkoholu.
§ 4700 0,00 zł
Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień
Plan 5 000,00 zł
Wykonanie 931,00 zł 18,62 %
§ 2710 931,00 zł
Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Miasta Stołecznego Warszawy na dofinansowanie własnych zadań bieżących, poprzez zapewnienie osobom nietrzeźwym doprowadzonym z terenu Gminy.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej
Plan 39 335,00 zł
Wykonanie 16 303,30 zł 41,45 %
§ 4330 16 303,30 zł
Opłacono pobyt 2 mieszkańców Gminy Nieporęt w Domu Pomocy Społecznej.
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan 40 220,00 zł
Wykonanie 12 926,99 zł 32,14 %
§ 4110 866,50 zł
Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne.
§ 4120 0,00 zł
§ 4170 6 509,20 zł
W ramach posiadanych środków zrealizowano prowadzenie ćwiczeń w zakresie poprawnej wymowy, kształcenia czynności manualnych, poznawania i doświadczania świata oraz prowadzenie rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Nieporęcie konsultacji psychologicznych.
§ 4210 314,21 zł
Dokonano zakupu biletów do kina oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć manualnych.
§ 4220 1 983,04 zł
Wydatki na artykuły spożywcze.

§ 4300 3 254,04 zł
Poniesiono wydatki na;
- zajęcia z ceramiki
- przewóz osób niepełnosprawnych do kina
- wywołanie zdjęć do kroniki Klubu Integracji Społecznej

Wydatki w w/w rozdziale przeznaczone zostały na działalność Klubu Integracji Społecznej.
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 1 848 877,00 zł
Wykonanie 851 764,80 zł 46,07 %
§ 3110 792 976,58 zł

Nazwa świadczenia Liczba świadczeń Kwota świadczeń
1) zasiłki rodzinne 3 743 228 032,00 zł
2) dodatki do zasiłków rodzinnych 1 854 223 989,58 zł
w tym;
- urodzenia dziecka 16 16 000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego 206 79 314,58 zł
- samotnego wychowywania dziecka 196 33 085,00 zł
- kształcenia wychowania dziecka niepełnosprawnego 174 13 580,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego 6 600,00 zł
- poza miejscem zamieszkania 653 33 170,00 zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 603 48 240,00 zł
3) zasiłki pielęgnacyjne 820 125 307,00 zł
4) świadczenia pielęgnacyjne 79 32 928,00 zł
5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 69 69 000,00 zł
6) fundusz alimentacyjny 347 113 720,00 zł

Ogółem 792 976,58 zł

§ 4010 38 464,04 zł
W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka.

§ 4040 1 474,41 zł
W ramach posiadanych środków wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników ośrodka.
§ 4110 11 382,58 zł
Opłacono składki emerytalno -rentowe ubezpieczenia społecznego za 11 osób (podopiecznych) oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 4120 806,85 zł
Opłacono składki na Fundusz Pracy od pracowników.
§ 4210 258,00 zł
Zakupiono opracowania przepisów prawnych zawierające wzory pism i orzeczeń w postępowaniu administracyjnym i sądowym.
§ 4300 5 359,51 zł
Poniesiono wydatki związane z prowizją bankową i opłatą pocztową oraz z nadzorem programu Świadczenia Rodzinne i FA.
§ 4370 21,83 zł
Dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
§ 4440 701,00 zł
Przekazano na Fundusz Świadczeń Socjalnych.
§ 4700 320,00 zł
Opłacono szkolenia dotyczące ustawy Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny.
§ 4740 0,00 zł

W/w rozdziale zrealizowano wydatki z zadań zleconych w łącznej wysokości 823 595,02 zł. oraz zadań własnych 28 169,78 zł.
Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan 16 700,00 zł
Wykonanie 6 660,17 zł 39,88 %
§ 4130 6 660,17 zł
Opłacono za 41 osób składkę na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie zlecone.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan 512 600,00 zł
Wykonanie 233 814,55 zł 45,61 %
§ 3110 233 814,55 zł
Nazwa świadczenia Liczba świadczeń Kwota świadczeń
zasiłki stałe 35 74 219,71 zł
zasiłki okresowe 50 50 325,00 zł
zasiłki celowe i w naturze 156 108 269,84 zł
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego 2 1 000,00 zł.
Ogółem 233 814,55 zł.
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan 47 665,00 zł
Wykonanie 12 188,22 zł 25,57 %
§ 3110 12 188,22 zł
Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 13 osób W I półroczu bieżącego roku wypłacono 74 świadczenia .
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Plan 704 080,00 zł
Wykonanie 297 862,34 zł 42,30 %
§ 3020 0,00 zł
§ 4010 175 553,76 zł
Wypłacono wynagrodzenie osobowe dla pracowników ośrodka.
§ 4040 28 343,56 zł
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników ośrodka.
§ 4110 27 574,22 zł
Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
§ 4120 4 348,48 zł
Zapłacono składki na Fundusz Pracy.
§ 4170 14 223,64 zł
Wypłacono za wykonywaną pracę w ramach umowy zlecenia dla 3 osób.
§ 4210 6 988,73 zł
W ramach zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki na:
- materiały do remontu instalacji hydraulicznej w siedzibie GOPS
- środki czystości
- materiały biurowe
- książki (przepisy prawne ) i opłacono prenumeratę prasy
- wodę
- na inne zakupy niezbędne do funkcjonowania placówki.
§ 4260 5 595,93 zł
Opłacono dostawę energii elektrycznej i gazu
§ 4280 196,00 zł
Wydatki obejmują zakres medycyny pracy.
§ 4300 11 960,36 zł
Wydatki zrealizowano na:
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe
- monitorowanie sygnałów alarmowych
- konserwację ksero
- wywóz nieczystości stałych
- dopłaty dla 2 pracowników uczęszczających na studia podyplomowe
- wykonano inne usługi.
§ 4350 439,20 zł
Opłatę dostępu do sieci Internet
§ 4360 1 869,72 zł
Zakupiono usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej
§ 4370 3 290,00 zł
Zakupiono usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4410 4 214,64 zł
Wypłacono ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe
§ 4430 0,00 zł
§ 4440 7 650,00 zł
Przekazano środki na Fundusz świadczeń socjalnych
§ 4700 3 905,00 zł
Poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracowników,
sfinansowano szkolenia w zakresie dotyczącym tematów dodatków mieszkaniowych,
prowadzenia akt przechowywania dokumentów niejawnych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz księgowania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
§ 4740 0,00 zł
§ 4750 1 709,10 zł
Zakupiono toner do drukarki.
Realizując w/w zadanie wykorzystano dotację w wysokości 33 036,00 zł. oraz środki własne w wysokości 264 826,34 zł.
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 66 510,00 zł
Wykonanie 23 748,20 zł 35,71 %
§ 4110 2 097,51 zł
Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120 0,00 zł
§ 4170 21 650,69 zł
Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla osób wykonujących usługi opiekuńcze wykonywane na terenie gminy Nieporęt przez 7 osób w tym 1 osoba realizuje zadanie w zakresie usługi specjalistycznej .
§ 4210 0,00 zł

Na zadania zlecone w zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę dotacji w wysokości 3 487,20 zł.
Rozdz. 85295 – pozostała działalność
Plan 176 000,00 zł
Wykonanie 73 041,53 zł 41,50 %
§ 3110 73 041,53 zł
W ramach rządowego programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, opłacono dożywianie dla 162 osób w tym;
- całodzienne wyżywienie dla 22 osób
- pełen obiad dla 139 osób
- jedno danie gorące dla 1 osoby
Średni koszt jednego posiłku wynosi 4,81 zł

Realizacja w/w zadania sfinansowana została ze :
- środków własnych gminy w kwocie 29 217,53 zł.
- środków rządowych w kwocie 43 824,00 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 20 800,00 zł
Wykonanie 12 439,71 zł 59,80 %
§ 4260 2 591,53 zł
Opłacono energię elektryczną na potrzeby oczyszczalni ścieków.
§ 4360 99,06 zł
Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.
§ 4370 172,07 zł
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
§ 4430 9 577,05 zł
Opłata za pobór wód podziemnych oraz wprowadzanie ścieków do wód z gminnej oczyszczalni ścieków oraz opłatę z tyt. wyłączenia gruntów leśnych z produkcji .
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami
Plan 329 020,00 zł
Wykonanie 29 268,58 zł 8,90 %
§ 4110 960,02 zł
Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla trzech osób obsługujących trzy gminne punkty odbioru segregowanych odpadów komunalnych, zlokalizowane w Nieporęcie, w Michałowie – Grabinie i w Woli Aleksandra
§ 4120 0,00 zł
§ 4170 10 804,00 zł
Od stycznia do czerwca 2009r. prowadzono (obsługa punktów i dzierżawa terenów pod punkty) trzy gminne punkty odbioru segregowanych odpadów komunalnych zlokalizowane w Nieporęcie, w Michałowie - Grabinie oraz w Woli Aleksandra.
§ 4210 0,00 zł
§ 4300 17 504,56 zł
W I półroczu 2009 roku wywieziono odpady komunalne stałe segregowane z terenu gminy Nieporęt (z kontenerów KP-7, zestawów do recyklingu itp.).
Na powyższe działanie wydano kwotę 13 942,10 zł, za którą opróżniono:
a) 62 szt. kontenerów KP-7 (odpady segregowane), w tym:
- 18 szt. kontenerów KP-7 z papierem,
- 38 szt. kontenerów KP-7 z plastikiem,
- 6 szt. kontenerów KP-7 ze szkłem,
za kwotę 13 268,00 zł.
b) 9 szt. zestawów do recyklingu składających się z 3 pojemników na papier, plastik i szkło – za kwotę 674,10 zł.
Zebrano 24,87 Mg odpadów opakowaniowych, w tym:
 5,91 Mg opakowań z papieru i tektury,
 5,74 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,
 10,42 Mg opakowań ze szkła
 2,80 Mg opakowań z metalu.

W I półroczu 2009 roku wydano 3 562,46 zł. na czynsz dzierżawny za działkę nr ew. 131/3 w Nieporęcie, przy Pl. Wolności (za IV kwartał 2008r. - kwota 1 155,14 zł. oraz I i II kwartał 2009r. - kwota 2 407,32 zł.)

Środki niewykorzystane w I – szym półroczu 2009 roku przewidziane zostały m. in. w dużej mierze na realizację Umowy nr 237/VII/2009 zawartej w dniu 1 lipca 2009 r. pomiędzy Gminą Nieporęt a firmą AG-Complex sp. z o.o. Umowę zawarto po przeprowadzeniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego Zarządzeniem nr 215/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 maja 2009 r. PN. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych segregowanych i ogólnych z terenu Gminy Nieporęt”.
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan 693 150,00 zł
Wykonanie 344 168,72 zł 49,65 %
§ 4110 3 073,22 zł
Składki odprowadzane z wynagrodzeń bezosobowych na ubezpieczenie społeczne.
§ 4120 495,70 zł
Składki odprowadzane z wynagrodzeń bezosobowych na fundusz pracy.
§ 4170 20 232,00 zł
Wynagrodzenia dla osób fizycznych, zatrudnionych na umowę zlecenie do utrzymania czystości i porządku na terenach będących własnością Gminy Nieporęt.
§ 4210 2 416,28 zł
Zakupy materiałów i urządzeń przeznaczonych do wykonywania zadań związanych
z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Nieporęt, m.in.: materiały metalowe, drut, środki do utrzymania czystości na terenach gminnych.
§ 4270 0,00 zł
§ 4300 317 951,52 zł
Wywieziono odpady komunalne ogólne z terenu gminy Nieporęt (z kontenerów KP-7, pojemników SM-1100, pojemników 240 l, koszy ulicznych typu DIN itp.).
W I półroczu 2009 roku na powyższe działanie wydano kwotę 67 559,80 zł.
Opróżniono:
a) 870 szt. koszy ulicznych typu 2309 (odpady zmieszane),
b) 128 szt. kontenerów KP-7 (odpady zmieszane),
c) 10 szt. pojemniki SM-1100 (odpady zmieszane),
d) 10 szt. pojemników 240 l (odpady zmieszane).
Odebrano 486 kg odpadowej tkanki zwierzęcej z terenu gminy Nieporęt za kwotę 1 114,30 zł.
Wykonano likwidację 11 nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych na terenach publicznych w Gminie Nieporęt, poprzez zebranie 90 m³ zmieszanych odpadów komunalnych i przekazanie do Sortowni Odpadów Komunalnych i Surowców Wtórnych Eko – Standard – Łubna 65 – na powyższe działanie wydano 8 185,50 zł.
Ponadto oddano do przekazania do utylizacji 2 szt. - 20 litrowych (każdy) pojemników,
w których znajdował się przepracowany olej. Na powyższe działanie wydano 64,20 zł.
§ 4530 0,00 zł
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 144 700,00 zł
Wykonanie 35 417,89 zł 24,48 %
§ 4210 2 638,62 zł
Dokonano zakupu siatki ogrodzeniowej do ochrony drzew przed działalnością bobrów, nasion trawy, kwiatów doniczkowych, kory i ziemi ogrodowej do urządzenia zieleni na terenach gminnych, na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym
§ 4300 32 779,27 zł
W ramach zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej wykonano wycinkę drzew, frezowanie karp i cięcie sanitarno - formujące drzewostanu oraz przycięcie krzewów. Zabiegi dotyczące zieleni niskiej były związane z odchwaszczaniem powierzchni i podlewaniem roślin. Ponadto założono zaczepy na latarniach ulicznych i obsadzono donice kwiatami. Na osiedlach
w Zegrzu Południowym i Białobrzegach dokonano 2-krotnego koszenia trawy z terenów skwerów, placów i zieleńców.


Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt
Plan 100 000,00 zł
Wykonanie 34 037,27 zł 34,04 %
§ 4300 34 037,27 zł
Realizowano na bieżąco zadania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, do których należą w szczególności:
• wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska – wykonywane przez Fundację „Centrum Ochrony Środowiska” w Nasielsku oraz lekarza weterynarii Stanisława Szymczyka z Płońska,
• opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenów publicznych w Gminie Nieporęt w schronisku dla zwierząt - usługa realizowana przez Fundację „Centrum Ochrony Środowiska” w Nasielsku prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chrycynnie k. Nasielska.
W I półroczu 2009 roku przyjęto w sumie 21 sztuk zwierząt do schroniska.
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 925 100,00 zł
Wykonanie 309 850,23 zł 33,49 %
§ 4210 1 411,66 zł
Zakupiono kule do oświetlenia terenu gminnego podczas uroczystości okolicznościowych.
§ 4260 279 254,10 zł
W I półroczu 2009 r. Gmina na bieżąco zapewniała oświetlenie dróg zlokalizowanych na terenie Gminy. Łączna ilość opraw oświetlających drogi wyniosła 1 906 szt., nie licząc nowych, wybudowanych w I półroczu.
§ 4270 29 148,52 zł
Bieżąca konserwacji oświetlenia drogowego tj.: usuwania awarii oświetlenia.
Wymiana 11 odcinków kabla oświetleniowego, wymieniono także złamany słup oświetleniowy w Katach Węgierskich.
§ 4300 35,95 zł
Założenie plomby na liczniku oświetlenia drogowego.
§ 4430 0,00 zł
Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej
Plan 642 792,00 zł
Wykonanie 321 396,00 zł 50,00 %
§ 2410 150 000,00 zł
Dotacja na pierwsze wyposażenie zakładu budżetowego.
§ 2650 171 396,00 zł
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do 1m3 wody i ścieków.
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
Plan 2 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %
§ 4300 0,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan 60 700,00 zł
Wykonanie 28 659,16 zł 47,21 %
§ 4090 0,00 zł
Planowane wynagrodzenia autorskie ZAiKS.
§ 4110 0,00 zł
§ 4120 0,00 zł
§ 4170 0,00 zł
Planowane programy muzyczne na uroczystościach gminnych, promocja twórców, artystów z terenu gminy.
§ 4210 880,76 zł
Zakup wieńców i zniczy na uroczystości narodowe, nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach na uroczystościach gminnych, zakup lampionów i pochodni do dekoracji na uroczystości gminne.
Planowany zakup wieńców i zniczy na uroczystości narodowe.
§ 4300 27 778,40 zł
Wykonanie programów artystycznych, ogłoszenia w gazetach dotyczące wydarzeń kulturalnych, przewozy autokarowe, wykonanie zaproszeń na święta narodowe, wykonanie medali i pucharów.
Planowane ogłoszenia w gazetach dotyczące wydarzeń kulturalnych, przewozy autokarowe, wydruki.
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 900 000,00 zł
Wykonanie 543 875,00 zł 60,43 %
§ 2480 543 875,00 zł
Dotacja dla gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie.
Rozdz. 92116 - Biblioteki
Plan 260 000,00 zł
Wykonanie 129 996,00 zł 50,00 %
§ 2480 129 996,00 zł
Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 351 000,00 zł
Wykonanie 182 202,07 zł 51,91 %
§ 2820 103 000,00 zł
Kwotę wydatkowano na dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych: piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, żeglarstwa, minitenisa, tenisa ziemnego i judo oraz rekreacji ruchowej, zleconych do realizacji następującym stowarzyszeniom:
Ludowy Klub Sportowy „Rotavia” I transza w wysokości - 35 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa” I transza w wysokości - 33 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy ‘Dębina” I transza w wysokości - 35 000,00 zł.
Za otrzymane transze dotacji, na podstawie umów zawartych z gminą, kluby prowadziły w pierwszym półroczu systematyczną pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieżą oraz zorganizowały zawody sportowe stwarzające im możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności wyniesionych z zajęć.
§ 3040 0,00 zł
W pierwszym półroczu nie wpłynął żaden wniosek dotyczący przyznania „Nagrody sportowej za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym”. Kalendarze oraz harmonogramy rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportowych obejmują cały rok kalendarzowy. Większość zawodów finałowych rozgrywana jest w III
i IV kwartale roku, dlatego też należy przyjąć, że wnioski o przyznanie nagród mogą wpływać w dopiero po upływie III i w trakcie IV kwartału 2009r.
§ 4110 681,44 zł
Kwotę wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne.
§ 4120 109,91 zł
Kwotę wydatkowano na składki na Fundusz Pracy.
§ 4170 43 717,00 zł
Kwotę wydatkowano na wynagrodzenia dla 13 trenerów, instruktorów i nauczycieli organizujących i prowadzących zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nieporęt. Zajęcia realizowano w ramach przyjętego przez radę gminy “Programu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w Gminie Nieporęt na lata 2009-20015”.
W I półroczu w zajęciach organizowanych przez urząd uczestniczyło ok. 730 dzieci
i młodzieży. W ramach podpisanych umów przewidziano do realizacji około 1 800 godzin zajęć, zrealizowano łącznie 1 464 godziny.
Ponadto część kwoty wydatkowano na wynagrodzenia dla 3 osób sprawujących nadzór nad prawidłowym sposobem użytkowania boisk sportowych na terenie Gminy Nieporęt oraz prowadzących niezbędne prace porządkowe na ich terenie.
§ 4210 10 215,46 zł
Kwotę wydatkowano na:
- zakup nagród dla indywidualnych uczestników zawodów sportowych oraz szkół biorących udział w zawodach (puchary, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe),
- zakup napoi orzeźwiających oraz wafli dla dzieci i młodzieży – uczestników zawodów,
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji oraz prawidłowości przebiegu zawodów oraz imprez rekreacyjno-sportowych,
Zawody organizowane są zgodnie z obowiązującym kalendarzem imprez sportowych
w Gminie Nieporęt w roku 2009.
§ 4270 0,00 zł
W związku ze stwierdzeniem zniszczeń urządzeń na placach zabaw na terenie gminy
w miesiącu lipcu zlecono firmie SATERNUS Place Zabaw z Chorzowa wykonanie usługi polegającej na wymianie i naprawie uszkodzonych elementów. Realizacja usługi nastąpi
w miesiącu sierpniu. Koszt usługi nie powinien przekroczyć kwoty 3 700,00 złotych brutto.
§ 4300 24 478,26 zł
Kwotę wydatkowano na:
- usługę w zakresie ochrony zdrowia zawodników biorącym udział w zawodach, którą zapewniała firma „VENA” Katarzyna Albrecht Pielęgniarka Dyplomowana,
- dowóz zawodników i reprezentacji gminy na zawody,
- dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nieporęt na zajęcia na basenie w Warszawie
i Legionowie,

Wykorzystanie pozostałych środków, zaplanowanych w budżecie na 2009 rok przewidziano
w II półroczu 2009 roku.


eb) Wykonanie wydatków majątkowych gminy w tym inwestycje
Wykonanie wydatków majątkowych gminy w tym inwestycje, wyniosło 3 470 419,10 zł
Wydatki majątkowe w tym inwestycje na rok 2009
zaplanowano w kwocie 13 737 500,00 zł
wykonano w kwocie 3 470 419,10 zł 25,26 %
I Wydatki inwestycyjne:
1. Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan 2 150 000,00 zł
Wykonanie 99 492,62 zł 4,63 %

1.1. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Beniaminowie 3 812,50 zł.
Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy i podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w Beniaminowie – etap II, na odcinku od HP8 do węzła nr 63. Roboty budowlane są w trakcie odbiorów. Termin wykonania umowy 30.07.2009 r.

1.2. Budowa sieci wodociągowej w Ryni 87,84 zł.
Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy i podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w Ryni – etap III, w ul. Głównej (na odcinku od węzła nr 14 do HP42), Stegny i Polnej. Roboty budowlane są w trakcie realizacji. Termin wykonania umowy 30.09.2009 r.

1.3. Budowa sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej 16 174,76 zł.
Wykonano odejścia od głównej sieci wodociągowej w ul. Szkolnej do ul. Krótkiej i ul. Miłej. Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy i podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej – etap III, do osiedla Dąbkowizna oraz przejście przewodem wodociągowym pod torami PKP w ul. Leśnej. Termin wykonania umowy 14.10.2009 r.

1.4.Budowa sieci wodociągowej: Nieporęt, Kąty Węgierskie, Stanisławów Pierwszy, Józefów, Białobrzegi 1 351,76 zł.
Wybudowano sieć wodociągową w ul. Leśnej w Józefowie, w ul. Sosnowej w Kątach Węgierskich i drodze nr ew. 185/5 przy ul. Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym. Łączna długość sieci wodociągowej 1 037 mb. Inwestycja jest w trakcie rozliczania i odbioru.

1.5. Projektowanie sieci wodociągowej uzupełniającej na terenie gminy 0,00 zł.
Zlecono wykonanie projektu sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej w drodze nr ew. 10/1, 10/20 i 13/2 oraz dla osiedla Bellona w Białobrzegach.

1.6. Projekt i budowa kolektora zrzutowego – SUW 78 065,76 zł.
Wybudowano rurociąg zrzutowy wód popłucznych oraz awaryjny spust wody ze Stacji Uzdatniania Wody do Kanału Bródnowskiego. Dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji Gminnemu Zakładowi Komunalnemu. Długość rurociągu zrzutowego tłocznego Dz 160 mm wynosi 1071 mb; długość rurociągu awaryjnego spustu o średnicy Dz 90 mm wynosi 35,5 mb.

1.7. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stanisławowie Pierwszym 0,00 zł.
Przygotowano i ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy projektu studni o wydajności 120 m3/godz i jej wybudowanie zgodnie z projektem wraz z podłączeniem do istniejącej stacji uzdatniania wody o określonym ciągu technologicznym w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt. Planowany termin zakończenia modernizacji - grudzień 2009r.

1.8. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza
w Nieporęcie 0,00 zł
Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

2. Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan 3 400 000,00 zł
Wykonanie 1 171 346,81 zł 34,45 %

2.1. Budowa chodnika – ul. Zwycięstwa w Aleksandrowie 119 142,05 zł.
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, który wykonał chodnik na odcinku 660 mb z kostki bauma z wjazdami do posesji.

2.2. Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Józefowie 52 369,09 zł.
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, który wykonał chodnik z kostki bauma z wjazdami do posesji na odcinku 390 mb.

2.3. Budowa chodnika na ulicy Wolskiej w Woli Aleksandra 0,00 zł
Inwestycja w trakcie przygotowania do ogłoszenia zamówienia. Planowany termin realizacji – wrzesień - październik 2009r.

2.4.Projektowanie i budowa chodnika na ulicy Wojska Polskiego w Białobrzegach 19 600 zł.
Wykonano projekt chodnika na odcinku 606 m z wjazdami na Osiedle i odwodnieniem.
Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę chodnika etap I (300 mb) z wjazdami
i odwodnieniem.
Planowany termin realizacji do 13.09.2009r.

2.5. Przebudowa ul. Przyleśnej w Kątach Węgierskich 0,00 zł
Zlecono opracowanie mapy prawnej ostatniego odcinka ul. Przyleśnej w celu uregulowania stanu prawnego.

2.6. Przebudowa ul. Wałowej w Katach Węgierskich 275 002,23 zł.
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, który wykonał nawierzchnię asfaltową na odcinku 391 mb oraz uporządkowano pobocze.

2.7. Przebudowa ulicy Małołęckiej w Izabelinie, Aleksandrowie i Nieporęcie 258 477,39 zł.
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie chodnika na odcinku ok.2 km oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ulicy na odcinku od ulicy Izabelińskiej do skrzyżowania z ulicą Nowolipie tj. ok. 3km.
Termin zakończenia robót drogowych 31.07.2009r.

2.8. Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Józefowie 203 091,76 zł.
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, który wykonał nawierzchnię asfaltową na odcinku 442 mb z poboczami i rowem odwadniającym.

2.9. Projektowanie i przebudowa ul. Polnej i Cichej w Rembelszczyźnie 0,00 zł.
Trwają prace związane z uzyskaniem zgód na prowadzenie robót drogowych. Planowany termin realizacji zadania – wrzesień- październik 2009r.

2.10.Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej 36 394,88 zł.
Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki bauma oraz wjazdy do posesji na odcinku 136 mb.

2.11. Projekt i przebudowa ul. Kwiatowej w Michałowie – Grabinie 7 320,00 zł.
Wykonano badania nawierzchni ulicy kwiatowej z opracowaniem propozycji technologii wzmocnienia konstrukcji.
Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Kwiatowej na odcinku 1 400b.

2.12. Wykonanie projektu i budowa układu komunikacyjnego ul. Zegrzyńskiej z ulicą Jana Kazimierza dla obsługi działek gminnych na południowym wybrzeżu Zalewu Zegrzyńskiego 171 662,49 zł.
Po przeprowadzeniu zamówienia publicznego na wybór wykonawcy parkingu - wykonano parking na 53 stanowiska - z kostki bauma o powierzchni 1234 m2.

2.13.Wiaty autobusowe 28 286,92 zł.
Zamontowano wiaty typu MERKURY 2003 St szt.2 oraz MERKURY 2005 ST – szt.3

2.14. Projekty drogowe – ul. Polna , ul. Świerkowa i Cyprysowa w Stanisławowie Pierwszym, ul. Żywiczna w Michałowie – Grabina 0,00 zł
Zlecono wykonanie projektów przebudowy: ul. Polnej w miejscowości Aleksandrów,
ul. Żywicznej w miejscowości Michałów – Grabina oraz ulic Świerkowej i Cyprysowej w miejscowości Stanisławów Pierwszy. Terminy realizacji projektów - III kw.2009r.

2.15.Projektowanie, przebudowa: chodników, parkingów, zatok i ścieżek rowerowych
0,00 zł
Wykonano projekt drogi z parkingiem w miejscowości Zegrze Płd.- w trakcie odbioru i rozliczenia. Ogłoszono zamówienie na wykonanie projektu chodnika wzdłuż ulicy Zwycięstwa w Nieporęcie.

3. Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne
Plan 1 003 000,00 zł
Wykonanie 364 339,67 zł 36,32 %

3.1. Przebudowa chodników na osiedlu Las w Nieporęcie 128 454,50 zł.
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, który wykonał chodniki z kostki bauma i wjazdy do posesji na ulicy Podleśnej, Pionierskiej i Chłodnej – etap I - o łącznej długości 624 m.

3.2. Projekt i przebudowa dróg wewnętrznych od ul .Różanej w Nieporęcie 94 983,82 zł.
Po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych wybrano wykonawców, którzy wykonali nawierzchnię z kostki bauma z odwodnieniem powierzchniowym na dwóch drogach wewnętrznych o długości ok. 100 mb.


3.3. Przebudowa chodników wraz z wykonaniem odwodnienia na osiedlu Głogi w Nieporęcie 0,00 zł
Zlecono wykonanie dokumentacji uproszczonej przebudowy chodnika na ulicy H. Sienkiewicza oraz wykonanie odwodnienia. Realizacja zadania planowana jest na wrzesień 2009r.

3.4.Projektowanie i budowa ul. Radosnej w Stanisławowie Pierwszym 0,00 zł
Ogłoszono zamówienie na wykonanie projektu ulicy Radosnej z odwodnieniem. Zamówienie publiczne w fazie sprawdzania ofert. Planowany termin wykonania dokumentacji 18.11.2009r.

3.5.Przebudowa ul. Krzywej w Stanisławowie Pierwszym 122 199,85 zł.
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, który wykonał nawierzchnię z kostki bauma z wjazdami do posesji oraz wzmocnienie pobocza płytami eko na odcinku o dł. ok. 145 mb.

3.6.Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego na drogach wewnętrznych nieutwardzonych 0,00 zł
Wykonano dokumentację w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót drogowych. Planowany termin realizacji zadania – wrzesień 2009r.

3.7. Budowa parkingów i chodników na Placu Wolności w Nieporęcie 18 701,50 zł.
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy dwóch parkingów i chodnika na Placu Wolności. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, któremu zlecono wykonanie jednego parkingu i chodnika tj. firmie “MBT” Sp z o.o.
z Marek. Termin wykonania robót do dnia 31.08.2009r.

4. Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna
Plan 200 000,00 zł
Wykonanie 1 500,00 zł 0,75 %
4.1. Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie gminy 1 500,00 zł.
Przygotowano i złożono wniosek oraz wykonano załączniki do wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

5. Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Plan 40 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %
5.2. Budowa wiaty na odpady stałe na osiedlu wojskowym w Zegrzu Południowym 0,00 zł
Przeprowadzono postępowanie w celu wyboru wykonawcy wiaty na odpady stałe. Planowany termin realizacji zadania – 30.10.2009r.

6. Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin
Plan 122 000,00 zł
Wykonanie 62 482,30 zł 51,22 %

6.1. Zakup komputerów i oprogramowania 62 482,30 zł.
Zakupiono na potrzeby pracowników Urzędu Gminy 15 komputerów stacjonarnych,
1 notebook, 8 monitorów LCD oraz 3 drukarki.

6.2. Zakup kserokopiarki kolorowej 0,00 zł.
Planowany termin realizacji zakupu kserokopiarki – wrzesień 2009r.

7. Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Plan 50 000,00 zł
Wykonanie 18 660,80 zł 37,32 %

7.1. Zakup pomp szlamowych 18 660,80 zł.
Zakupiono 2 szt. pomp szlamowych Subaru PPV406T na potrzeby OSP w Nieporęcie i w Kątach Węgierskich.

7.2. Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego 0,00 zł.
Planowany termin realizacji zakupu wrzesień – październik 2009r.

8. Rozdz. 75416 – Straż Miejska
Plan 120 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %
8.1. Zakup fotoradaru 0,00 zł.
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór dostawcy fotoradaru.
Postępowanie w fazie sprawdzania ofert. Planowany termin realizacji – grudzień 2009r.

9. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
Plan 700 000,00 zł
Wykonanie 600,00 zł 0,09 %

9.1. Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie 0,00 zł.
Przygotowano i przeprowadzono podstępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy budowy szkoły w Izabelinie. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą – początek sierpnia 2009r. Termin zakończenia budowy szkoły przewidziano na 30.05.2011r.

9.2. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Białobrzegach 600,00 zł.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zlecono wykonanie docieplenia elewacji szkoły. Zadanie w trakcie realizacji - termin zakończenia zgodnie z zawartą umową – 21.08.2009r.

10. Rozdz. 80104 – Przedszkola
Plan 2 300 000,00 zł
Wykonanie 1 390 736,64 zł 60,47 %

10.1. Projekt i budowa Przedszkola Gminnego w Zegrzu Płd. 1 390 736,64 zł.
Wykonano roboty budowlane i instalacyjne na budowie przedszkola o powierzchni użytkowej 536m2 i kubaturze 5124 m3, w tym: pokrycie dachu, stolarkę okienną i drzwiową, instalacje wod-kan, co., inst. gazową, wentylację, przyłącze wod-kan, przyłącze gazu, kotłownię gazową, roboty tynkarskie i malarskie. Wykonano również posadzki oraz elewację budynku .Obecnie realizowane są roboty wykończeniowe. Termin zakończenia budowy obiektu – 31.07.2009r. jest terminem nie zagrożonym.

10.2. Zakup wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym 0,00 zł.
Zawarto umowy na dostawę wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym – termin realizacji lipiec- sierpień 2009r.

11. Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
Plan 100 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

11.1.Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Nieporęcie 0,00 zł.
Zakończono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku SP ZOZ w Nieporęcie.

12. Rozdz. 852 – Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan 15 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

12.1. Wykonanie i montaż rolet antywłamaniowych w budynku GOPS w Nieporęcie 0,00 zł
Planowany termin realizacji zadania II połowa 2009 roku.

13. Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 740 000,00 zł
Wykonanie 1 060,38 zł 0,14 %

13.1. Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsięwzięcia „Czysta Gmina Nieporęt – czysty Zalew Zegrzyński – budowa systemów odbioru i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Nieporęt” 1 060,38 zł.

Zlecono opracowanie koncepcji kanalizacji dla miejscowości Michałów Grabina, Józefów, Kąty Węgierskie i Rembelszczyzną. Termin wykonania opracowania 02.10.2009 r.

13.2. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dębina w Stanisławowie Pierwszym 0,00 zł.
Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

13.3. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Białobrzegi – Rynia 0,00 zł.
W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji na odcinku Białobrzegi – Rynia. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

14. Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 470 000,00 zł
Wykonanie 115 281,64 zł 24 53 %

14.1. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wolskiej w Woli Aleksandra 170,40 zł.
Ogłoszono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia na ul. Wolskiej w Woli Aleksandra. Otwarcie ofert zaplanowano na 28.07.2009r. Realizacja inwestycji została przewidziana do 15 października 2009r. Zamówienie obejmuje montaż 11 szt. Punktów świetlnych w postaci słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych S60E, z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawami OUSc 70W na odcinku o dł. ok. 400 m.

14.2.Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej i Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym 87 294,03 zł.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, który wybudował 32 szt. punktów świetlnych w postaci słupów oświetleniowych stalowych S60, z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawami OUSc 70W na odcinku ok. 1 km ul. Świerkowej i Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym.

14.3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 11 497,00 zł.
Wykonano modernizację oświetlenia na ul. Szkolnej w Józefowie, polegającą na montażu trzech dodatkowych punktów świetlnych. Realizacja pozostałych etapów modernizacji oświetlenia zaplanowana jest na III kwartał 2009r.

14.4. Projekt oświetlenia ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie 0,00 zł.
Przygotowano i ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zamówienie w fazie sprawdzania ofert. Termin realizacji dokumentacji to 30.11.2009r.

14.5. Projekt oświetlenia na ul. Strużańskiej w Józefowie 168,27 zł.
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia ulicy Strużańskiej w Józefowie – w trakcie odbioru. Dokumentacja obejmuje budowę 31 szt. Punktów świetlnych w postaci słupów stalowych S 95 z wysięgnikiem i oprawą na odcinku o długości ok. 1200 m.

14.6. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Strużańskiej w Rembelszczyźnie 841,37 zł.
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia ulicy Strużańskiej w Rembelszczyźnie – w trakcie odbioru. Dokumentacja obejmuje budowę 11 szt. Punktów świetlnych w postaci słupów stalowych S 95 z wysięgnikiem i oprawą na odcinku o długości ok. 450m.

14.7. Projekt oświetlenia ul. Spacerowej w Ryni 15 310,57zł.
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy punktów oświetleniowych na ulicy Spacerowej w Ryni. Dokumentacja obejmuje budowę 32 szt. Punktów świetlnych w postaci słupów stalowych S 95 z wysięgnikiem 1,5m, na odcinku o długości ok 1260 m. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę na realizację niniejszej inwestycji.

14.8. Projekt oświetlenia ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim 0,00 zł.
Przygotowano i ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy projektu oświetlenia ulicy Radosnej. Planowany termin realizacji do dnia 18.11.2009r.

15. Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 50 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

15.1 Modernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie Drugim 0,00 zł.
Przygotowano dokumenty w celu wyboru wykonawcy robót malarskich. Planowany termin realizacji robót – sierpień 2009r.

15.2. Modernizacja budynku komunalnego na osiedlu wojskowym w Zegrzu Płd. 0,00 zł.
Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .

16. Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe
Plan 2 000 000,00 zł
Wykonanie 2 918,24 zł 0,15 %

16.1. Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym 2 918,24 zł.
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy budowy pływalni. W czerwcu zawarto umowę z wykonawcą. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na połowę lipca 2009r. Przygotowano oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

16.2. Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego p.n. „Dzika Plaża” w Nieporęcie 0,00 zł.
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy budowy budynku socjalnego, budowy oświetlenia terenu (28 punktów -słupów aluminiowych o wys.4m) oraz budowy ścieżek spacerowych o łącznej powierzchni 2073m² z kostki bauma wraz z powiększeniem plaży piaszczystej zakładającej dowiezienie ok 2090m³ piasku. Umowa została zawarta, roboty są realizowane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin realizacji robót zleconych – 30.09.2009r.
Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

II wydatki majątkowe
Nazwa Plan Wykonanie
Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 200 000,00
- Udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatowi Legionowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813W „ zgodnie z odrębną Uchwałą Nr XXXIV/15/2009 RGN z dnia 26 marca 2009 r.


- Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej 9 000,00 0,00
Przekazana pomoc finansowa w formie dotacji celowej w lipcu 2009 dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych oraz zapór wodnych przeciwolejowych dla KPPSP w Legionowie zgodnie z Uchwałą NR XXXVI/47/2009 RGN z dnia 27 maja 2009r.

- Lecznictwo ambulatoryjne 42 000,00 42 000,00
Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Nieporęt zgodnie z zawartą umową 60/III/09.

- Komendy Wojewódzkie Policji 26 500,00 0,00
Na podst. art 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji ( Dz. U. z 2007 r. Nr 43 poz. 277 z późn. zm. ) Gmina dofinansuje wydatek inwest. obejmujący zakup samochodu w policyjnej wersji osobowej dla Komendy Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu w Nieporęcie.

Razem 277 500,00 242 000,00

f) Planowana i wykonana kwota deficytu/nadwyżki budżetu
W I – szym półroczu 2009 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 725 016,48 zł.
W budżecie na 2009 rok zaplanowano deficyt w kwocie 8 539 520 zł przy planowanych dochodach w wysokości 39 236 377 zł i wydatkach w wysokości 47 775 897 zł. W rezultacie podjętych uchwał plan budżetu na dzień 30 czerwca 2009 roku zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 1 797 362 zł i po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 1 797 362 zł
a planowany deficyt wyniósł 8 539 520 zł i wykonanie budżetu wygląda następująco:
Plan Wykonanie
Dochody 37 439 015,00 18 362 587,63
Wydatki 45 978 535,00 17 637 571,15
Deficyt/Nadwyżka - 8 539 52,00 725 016,48

g) Przychody i rozchody budżetu oraz dane dotyczące zadłużenia gminy
W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na 2009 rok został ustalony plan przychodów
w kwocie 9 025 020 zł oraz plan rozchodów w kwocie 485 500 zł.
Ujęte w budżecie Gminy przychody miały pochodzić z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym (z pożyczek: 1 650 000 zł, z kredytów 6 850 000 zł i z nadwyżki budżetu
z lat ubiegłych 525 020 zł).
W trakcie I półrocza 2009 roku plan przychodów ogółem nie uległ zmianie, natomiast źródła przychodów pochodzą z kredytów 5 425 000,00 i nadwyżki z lat ubiegłych 3 600 020,00.
Razem planowane przychody na 30 czerwca 2009 r. wynoszą 9 025 020 zł. Natomiast wykonanie przychodów wyniosło 9 709 981,88 zł. W wykonaniu ujęta jest kwota 6 320 752,09 zł stanowiąca skumulowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, kwota 1 951 250,00 zł stanowiąca wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
i kwota 1 437 979,79 stanowiąca zaciągnięte kredyty.
Plan rozchodów Gminy na 30.06.2009 r. zamknął się kwotą 485 500 zł i został wykonany
w kwocie 208 750,00 zł, powyższa kwota stanowi spłacone pożyczki na 30.06.2009 zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i spłacone kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska.
Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z) na dzień 30.06.2009 r. dług Gminy wyniósł 3 180 479,79, stanowią go kredyty (2 447 979,79 zł) i pożyczki (732 500,00 zł). Kwota długu Gminy na koniec półrocza wynosi 8,5 % planowanych na 2009 r. dochodów
i mieści się w granicach zgodnych z art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

h) Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym
W ramach wydatków wiązanych z wieloletnim programem inwestycyjnym realizowane były następujące zadania inwestycyjne w poszczególnych programach:
I. Program wodociąg i kanalizacja
1. Wodociąg
1,1. Budowa sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej (2007-2010) 16 174,76 zł.
Wykonano odejścia od głównej sieci wodociągowej w ul. Szkolnej do ul. Krótkiej i ul. Miłej. Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy i podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej – etap III, do osiedla Dąbkowizna oraz przejście przewodem wodociągowym pod torami PKP w ul. Leśnej. Termin wykonania umowy 14.10.2009 r.
1.2 Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Beniaminowie (2008-2010) 3 812,50 zł.
Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy i podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w Beniaminowie – etap II, tj. w pasie drogi powiatowej na odcinku od HP8 do węzła nr 63. Roboty budowlane są w trakcie odbiorów. Termin wykonania umowy 30.07.2009 r.
1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie (2009-2010) 0,00 zł
Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
2. Kanalizacja
2.1. Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsięwzięcia „Czysta Gmina Nieporęt – czysty Zalew Zegrzyński – budowa systemów odbioru i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Nieporęt” (2007-2011) 1 060,38 zł.
Zlecono opracowanie koncepcji kanalizacji dla miejscowości Michałów Grabina, Józefów, Kąty Węgierskie i Rembelszczyzną. Termin wykonania opracowania 02.10.2009 r.
2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dębina w Stanisławowie Pierwszym (2009-2011) 0,00 zł.
Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

II. Program inwestycji sportowych
1. Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym (2006-2011) 2 918,24 zł.
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy budowy pływalni. W czerwcu zawarto umowę z wykonawcą. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na połowę lipca 2009r. Przygotowano oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
2, Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego p.n. „Dzika Plaża” w Nieporęcie (2005-2010) 0,00 zł.
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy budowy budynku socjalnego, budowy oświetlenia terenu (28 punktów -słupów aluminiowych o wys.4m) oraz budowy ścieżek spacerowych o łącznej powierzchni 2073m² z kostki bauma wraz z powiększeniem plaży piaszczystej zakładającej dowiezienie ok 2090m³ piasku. Umowa została zawarta, roboty są realizowane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin realizacji robót zleconych – 30.09.2009r.
Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

III. Program gospodarki zasobem komunalnym
1. Modernizacja budynku komunalnego na osiedlu wojskowym w Zegrzu Płd. Na cele Ośrodka Kultury (2007-2011) 0,00 zł.
Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .

IV. Program inwestycji oświatowych
1. Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie (2008-2011) 0,00 zł.
Przygotowano i przeprowadzono podstępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy budowy szkoły w Izabelinie. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą – początek sierpnia 2009r. Termin zakończenia budowy szkoły przewidziano na 30.05.2011r.

V. Program inwestycji drogowych
1.Przebudowa ul. Przyleśnej w Kątach Węgierskich (2007-2010) 0,00 zł
Zlecono opracowanie mapy prawnej ostatniego odcinka ul. Przyleśnej w celu uregulowania stanu prawnego.
2. Przebudowa ulicy Małołęckiej w Izabelinie, Aleksandrowie i Nieporęcie (2009-2011) 258 477,39 zł.
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie chodnika na odcinku ok.2 km oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ulicy na odcinku od ulicy Izabelińskiej do skrzyżowania z ulicą Nowolipie tj. ok. 3km.
Termin zakończenia robót drogowych 31.07.2009r.

VI. Program inwestycji – ochrona zdrowia
1. Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Nieporęcie (2008-2011) 0,00 zł.
Zakończono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku SP ZOZ w Nieporęcie.
i) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
Złożono wnioski i przygotowano dokumentację o dofinansowanie zadań ze środków UE, wiadomo już, że jeden z wniosków uzyskał akceptację „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie„ wydatki będą realizowane po podpisaniu umowy. Pozostałe wnioski są w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.
j) Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dochody Plan 200 000,00 zł
Wykonanie 23 515,30 zł 11,76 %

Stan funduszu na początek 2009 roku wynosił 89 482,41 zł.
Dochody wykonane za I półrocze 2009r. wynosiły 23 515,30zł (11,76%) i zostały pozyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska m.in.:
• opłaty różne – plan 20 000zł – wykonanie 8 475,64 zł.(42,38%),
• opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 30 000 zł. - wykonanie 15 038,15 (50,13%),
• opłaty za usuwanie drzew – plan 100 000 zł. - wykonanie 0,00 zł. - ze względu na brak inwestycji w wyniku których są usuwane drzewa lub krzewy w trakcie budowy, nie było w I półroczu 2009r. dochodów z tego tytułu.
• opłaty za składowanie odpadów – plan 1 000 zł. - wykonanie 0,00zł - w I półroczu 2009 r. nie było wpłat w tym zakresie.
• kary administracyjne za usuwanie drzew i krzewów – plan 49 000zł. - wykonanie 0,00zł – w I półroczu nie prowadzono postępowań zakończonych naliczeniem kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia zieleni.
• pozostałe odsetki – 1,51 zł
Poniesione wydatki za I półrocze 2009 wynoszą 54 321,53 zł.(26,66%)
Wydatki Plan 200 000,00 zł
Wykonanie 54 321,53 zł 27,16 %
Koszty 56 735,63 zł

Ze środków Funduszu w I półroczu 2009 roku sfinansowano m. in:
• usługę wydruku dyplomów w konkursie „Z Przyrodą na Ty” – 200 zł
• ogłoszenie w prasie na wynajem i serwis kabin TOI TOI – 131,76 zł
• finansowano wynajem i serwis kabin sanitarnych realizowanych przez firmę TOT TOI Sp. z o.o, w ramach utrzymania czystości i porządku na terenach publicznych Gminy Nieporęt w kwocie 3 536,30zł., w tym:
- - na usługę wynajmu i serwisu 3 kabin sanitarnych standardowych (toalety WC) ustawionych na Placu Wolności w Nieporęcie oraz na pętlach autobusowych w Białobrzegach i Zegrzu Południowym - tereny publiczne w gminie Nieporęt – wydano 3032,33 zł;
- na usługę ustawienia na potrzeby imprez okolicznościowych oraz zabrania kabin sanitarnych standardowych – ustawiono 6 szt. tego rodzaju kabin i wydano 314,58 zł.;
- na usługę ustawienia na potrzeby imprez okolicznościowych oraz zabrania kabin sanitarnych typu VIP – ustawiono 3 szt. tego rodzaju kabin i wydano 189,39 zł.
• dofinansowano zakup nagród rzeczowych w konkursach wiedzy ekologicznej dla młodzieży szkolnej, za kwotę 2 292,77 zł
• finansowano m.in. prenumeratę pism ekologicznych i aktualizację przepisów prawnych, za kwotę 649 zł.
• finansowano zakup sadzonek drzew w wysokości 398,70 zł.
W I półroczu 2009r. kontynuowano współpracę z firmą AG-Complex Sp. z o. o. ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia warunków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Nieporęt tzw. segregacji "u źródła" w ramach przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju oraz przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami. Na powyższe działanie wydano kwotę 47 113,00 zł.
W I półroczu 2009r. zebrano:
• 13,36 Mg opakowań z papieru i tektury,
• 15,52 Mg papieru i tektury,
• 6,38 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,
• 2,52 Mg opakowań z metali,
• 19,72 Mg opakowań ze szkła,
• 2,35 Mg odpadów zmieszanych (niesurowcowych),
czyli razem zebrano 57,50 Mg odpadów surowcowych oraz 2,35 Mg odpadów zmieszanych (niesurowcowych).
k) Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
W 2009 r. sześć placówek oświatowych prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy - “Rachunek dochodów własnych” - na którym są gromadzone i wydatkowane środki finansowe, których źródła pochodzenia i cele wydatkowania określiła w swojej uchwale Rada Gminy Nieporęt. Zgodnie z tą uchwałą gromadzone na tym rachunku środki pochodzą przede wszystkim z opłat wnoszonych przez rodziców za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przekraczające podstawę programową w przedszkolach, za posiłki uczniów i przedszkolaków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz z wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia sportowe. Wysokość zgromadzonych środków i ich wydatkowanie przedstawia poniższa tabela:
L.p. Nazwa szkoły, przedszkola Plan wpływu środków w 2009 r. Stan środków pieniężnych na początek 2009 r. Zgromadzone środki za okres I-VI 2009 r. Środki do dyspozycji Wydatki za okres I-VI 2009 r.
1. SP w Nieporęcie 181 000 12 135,68 63 522,72 75 658,40 64 776,66
2. SP w Białobrzegach 20 200 1 835,90 7 444,22 9 280,12 7 526,82
3. ZSP w Wólce Radz. 105 300 28 864,41 54 156,38 83 020,79 35 765,93
4. Gimnazjum w ST. I 225 200 39 609,69 97 497,93 137 107,62 112 939,48
5. G.P. w Nieporęcie 330 600 34 802,84 175 203,55 210 006,39 128 062,53
6. G.P. w Zegrzu Płd. 96 200 35 832,03 47 188,76 83 020,79 35 144,40
RAZEM 958 500 153 080,55 445 013,56 598 094,11 384 215,82
Zgodnie z uchwałą rady gminy, środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych szkół i przedszkoli wydatkowano przede wszystkim na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków dla uczniów korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć edukacyjnych i opiekuńczych.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
Dochody Plan Wykonanie
80104 - Przedszkola
0830 – Wpływy z usług 530 800,00 276 212,80
0920 – Pozostałe odsetki 1 300,00 335,89
80110 - Gimnazja
0750 – Dochody z najmu i dzierżawy 40 000,00 6 470,00
0970 – Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00
80148 – Stołówki szkolne
0830 – Wpływy z usług 380 000,00 161 894,20
0920 – Pozostałe odsetki 1 400,00 100,67
Razem: 958 500,00 445 013,56
Wydatki Plan Wykonanie
80104 - Przedszkola
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 158 934,87 59 825,83
4220 – Zakup środków żywności 283 000,00 121 896,82
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek 58 100,00 5 473,34
4260 – Zakup energii 48 564,41 2 007,78
4270 – Zakup usług remontowych 36 600,00 2 714,64
4300 – Zakup usług pozostałych 22 400,00 6 280,52
4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8 000,00 384,00
4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji 16 000,00 390,03
80110 - Gimnazja
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 29 800,00 8 075,62
4260 – Zakup energii 22 000,00 6 458,01
4270 – Zakup usług remontowych 9 200,00 0,00
4300 – Zakup usług pozostałych 12 252,81 3 416,00
80148 – Stołówki szkolne
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 21 556,88 0,00
4220 – Zakup środków żywności 385 171,58 167 293,33
Razem: 1 111 580,55 384 215,82

l) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
W dniu 30 grudnia 2008 r. Rada Gminy Nieporęt uchwałą nr XXXII/136/08 przyjęła Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2009.
Ogółem na realizację powyższego Programu zaplanowano środki finansowe w wysokości 245 000,00 - wydatkowano kwotę 126 473,84 zł.(rozdział 85154, 85153)
Z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do budżetu Gminy na dzień 30 czerwca br. wpłynęła kwota 187 487,39 zł.
Wydatkowane środki pochodziły w całości z wydanych zezwoleń alkoholowych.
W I półroczu 2009 r. w powyższym zakresie wydatkowano kwoty i zrealizowano m.in. następujące zadania:
1. Gmina dotowała działalność Ośrodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych funkcjonującego w strukturze SP ZOZ w Nieporęcie poprzez:
– udzielenie dotacji w kwocie 95 000,00 zł. na realizację Gminnego Programu promocji zdrowia podnoszącego umiejętności pacjentów uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w zakresie dbałości o własne zdrowie – do 30 czerwca br. przekazano kwotę 57 000,00 zł. (6 transzy po 9 500 zł.);
- w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 18 czerwca 2009 r. funkcjonował Punkt Profilaktyki Pomocy Dziecku i Rodzinie finansowany w całości ze środków alkoholowych. Punkt przeznaczony jest dla rodziców, dzieci i młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze w domu i w szkole oraz nieletnich objętych nadzorem kuratorskim. Ogólny koszt funkcjonowania Punktu do 18 czerwca 2009 r. wyniósł – 6 000,00 zł.
2. Dotacja dla dwóch ognisk opiekuńczo-wychowawczych w Zegrzu Południowym i w Ryni – 55 000 zł. - do 30 czerwca br. przekazano kwotę 33 000 zł. (6 transzy po 5 500 zł.)
3. Gmina przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” - 1 220 00 zł.
4. Dofinansowanie do zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych – 5 430 zł.
5. Usługi telekomunikacyjne (komórkowe i stacjonarne) – 2 011,90 zł.
6. Opłaty kosztów sądowych za opinie biegłych dot. uzależnienia od alkoholu – 1 255,56 zł.
7. Zakup materiałów biurowych dla potrzeb GKRPA – 429,24 zł.
8. Wynagrodzenia członków GKRPA – 14 065,00 zł.
9. Przeprowadzenie konsultacji, warsztatów i zajęć pomocy psychologicznej – 6 000,00 zł.
Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii zapisane są w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2009. Na realizację ww. zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł. Środki te pochodzą w całości z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż podawanie napojów alkoholowych.
Do dnia 30 czerwca 2009 r. zrealizowano m. in. następujące zadania:
1. Zakup dla szkół filmów DVD o tematyce uzależnień – 518,99 zł.
2. Dofinansowanie do przejazdu dzieci z rodzin uzależnionych ze SP w Józefowie i Nieporęcie na program profilaktyczny – 963,00 zł.
3. Sfinansowanie organizacji spektaklu profilaktycznego dla młodzieży z Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym – 530,00 zł.
4. Dofinansowanie pobytu 4 dzieci z rodzin patologicznych na Zielonej Szkole (wyjazd połączony z realizacją programu profilaktycznego) – 2 000,00 zł.
5. Wynajem urządzeń rekreacyjnych na organizację programu profilaktycznego – 2 000,00 zł.
Tak niskie wykonanie budżetu w rozdziale 85154 spowodowane było tym ,że większość wydatków zaplanowano na okres letni, wakacyjny.
ł) Przychody i wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie
Sprawozdanie za I – sze półrocze 2009 r. z wykonania dotacji przedmiotowej oraz dotacji na pierwsze wyposażenie otrzymanych na podstawie § 7 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr XXXI/129/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.
I.
Dotacja przedmiotowa otrzymana Dotacja przedmiotowa wykorzystana
Data wpływu Kwota Cel m3 Stawka Wartość
07.01.2009 28 566,00 woda 211 655,39 0,59 124 876,68
04.02.2009 28 566,00 ścieki 24 808,62 1,04 25 800,96
02.03.2009 28 566,00
01.04.2009 28 566,00
08.05.2009 28 566,00
03.06.2009 28 566,00
Dotacja otrzymana 171 396,00 Dotacja wykorzystana 150 677,64

Kwota niewykorzystanych środków dotacji przedmiotowej wynosi 20 718,36 zł.
II.
Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe otrzymana w dniu 07.01.209r. i 01.04.2009r. na ogólną sumę 150 000,00 zł jest na bieżąco wykorzystana na realizację podstawowych zadań GZK w Nieporęcie w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków, utrzymania substancji mieszkaniowej budynków komunalnych oraz utrzymanie ładu i porządku na terenie Gminy Nieporęt.
Plan na rok 2009 Wykonanie na 30.06.2009r. % wykonania
Przychody ogółem 1 867 792,00 884 023,34 47,33
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 62 700,00 45 937,51 73,27
§ 0830 Wpływy z usług 1 162 300,00 527 448,93 45,38
§ 0920 Pozostałe odsetki 0,00 453,72 0,00
§ 2410 Dotacja otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 300 000,00 150 000,00 50,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 342 792,00 160 183,18 46,73
Wydatki ogółem 1 867 792,00 884 023,34 47,33
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 0,00 0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 586 700,00 261 029,48 44,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 642,00 0,00 0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 958,00 44 603,40 47,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 000,00 6 834,18 45,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000,00 22 279,65 40,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 000,00 16 476,83 23,88
§ 4260 Zakup energii 369 500,00 128 638,52 34,81
§ 4270 Zakup usług remontowych 112 000,00 22 508,45 20,10
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 200,00 1 151,96 36,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych 119 000,00 32 128,99 27,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 500,00 2 490,74 45,29
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 000,00 2 994,78 37,43
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 16 550,00 6 610,51 39,94
§ 4430 Różne opłaty i składki 31 000,00 172,86 0,56
§ 4440 Odpisy na ZFŚS 14 700,00 9 750,39 66,33
§ 4610 Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 2 000,00 0,00 0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0,00 0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000,00 733,82 24,46
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji 2 000,00 535,25 26,76
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne 51 250,00 46 299,59 90,34
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 279 792,00 278 783,94 66,93
Zobowiązania za okres I kwartału 2009r. wynoszą 30 963,92 zł i składają się one tylko z zobowiązań podatkowych na kwotę 8 530,82 i ZUS na kwotę 22 433,10 zł.
Stan należności na dzień 30.06.2009r. wynosi 80 522,09 zł i składają się na niego należności z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków 75 186,06 zł i z tytułu nieuregulowanych opłat czynszu na kwotę 5 336,03 zł.
W I półroczu 2009 roku osiągnięto przychody w wysokości 47,33% planowanej kwoty tj. 884 023,34 zł.
Szczegółowo w paragrafach przychody przedstawiają się następująco :
§ 0750 Wpływy z tytułu opłat czynszu za lokale komunalne 45 937,51
§ 0830 Wpływy z usług w tym: 527 448,93
- wpływy za świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej (prace porządkowe) 6 360,00
- wpływy za dostawę wody i odbiór ścieków wraz z opłatami
stałymi w ramach zbiorowego zaopatrzenia 412 728,01
- wpływy z tytułu odbioru ścieków 85 341,65
- pozostałe wpływy (opłaty stałe) 23 019,27
§ 0920 Pozostałe odsetki (dotyczą odsetek nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym) 453,72
§ 2410 Dotacja na pierwsze wyposażenie 150 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez GZK w Nieporęcie (dotyczy dopłat do dostaw wody i odbioru ścieków) 160 183,18
Wydatki I-szego półrocza wykonano w 38,11% w stosunku do planu i wyniosły one 605 239,40 zł.
Poniesione koszty na poszczególne grupy działalności odzwierciedla poniższe zestawienie:
administrowanie i utrzymanie stacji i sieci wodociągowych 480 071,96
administrowanie i utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej 118 807,44
oczyszczanie gminy, zabiegi na zieleni, utrzymanie dróg gminnych 6 360,00
Szczegółowo wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) 261 029,48
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki w wysokości 15,99% poniesionych kosztów na wynagrodzenia) 44 603,40
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (wydatki w wysokości 2,45% poniesionych kosztów na wynagrodzenia) 6 834,18
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem osób w ramach umów zleceń) 22 279,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z zakupem materiałów do działalności GZK w Nieporęcie) 16 476,83
§ 4260 Zakup energii (wydatki związane z opłatą za dostawę energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni i budynku administracyjnego) 128 638,52
§ 4270 Zakup usług remontowych (wydatki związane z przeprowadzeniem remontu gminnej substancji mieszkaniowej oraz sprzętu i obiektów administrowanych przez GZK w Nieporęcie) 22 508,45
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (wydatki związane z przeprowadzaniem badań okresowych) 1 151,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, usługi transportowe, pocztowe, bankowe itp.) 32 128,99
§ 4360 Usługi w zakresie telefonii komórkowej 2 490,74
§ 4370 Usługi w zakresie telefonii stacjonarnej 2 994,78
§ 4410 Podróże służbowe krajowe (wydatki związane z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych i rozliczeniem delegacji) 6 610,51
§ 4430 Różne opłaty i składki (ochrona środowiska, opłaty skarbowe, sądowe) 172,86
§ 4440 Odpisy na ZFŚS 9 750,39
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 733,82
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów licencyjnych 535.25
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 46 299,59
ZATRUDNIENIE
GZK w Nieporęcie w celu prowadzenia wyżej wymienionej działalności zatrudnia 15 osób na umowę o pracę. Ponadto zawarto 5 umów zlecenie na wykonanie czynności porządkowych na terenie gminy Nieporęt oraz 3 umowy zlecenia z inkasentami w celu dokonywania odczytów stanów wodomierzy i poboru należności za wodę i ścieki.
ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
Zadaniem GZK w Nieporęcie jest zapewnienie ciągłości dostaw wody istniejącym odbiorcom na terenie gminy jak również odbiór ścieków i stwarzanie możliwości przyłączeniowych dla nowych odbiorców. W tym celu w eksploatacji znajdowały się dwie stacje wodociągowe i cztery studnie głębinowe. Ogółem w I półroczu 2009r. wyprodukowano 211 655 m3 wody.
W ramach zawartych umów z "Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Radzymin i Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wieliszew GZK w Nieporęcie zakupił 3.281 m3 w celu dalszej odsprzedaży odbiorcom. W omawianym okresie dokonano odbioru ścieków w ilości 40.259 m3.
W I półroczu 2009r. planowane dochody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków wykonano w 44,83 %.
ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY
Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, którego powierzchnia użytkowa wynosi 1 947,38 m2 (stan na 30.06.2009r.).
Do 30.06.2009r. wymieniono stolarkę okienną z drewnianej na PCV w budynku wielorodzinnym
w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 5 i Granicznej 7.
Zakład dokonał również okresowych przeglądów kominiarskich wszystkich lokali należących do gminnego zasobu mieszkaniowego i jest w trakcie wykonywania niezbędnych napraw zaznaczonych w protokołach z tychże kontroli.
Jednocześnie na bieżąco prowadzony jest wywóz nieczystości płynnych z budynków nie posiadających przyłącza kanalizacyjnego.
ŚWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY
Na podstawie umów zawartych z Wójtem Gminy Nieporęt, GZK w Nieporęcie świadczył usługi i wykonywał prace porządkowe na terenach Gminy Nieporęt. Wszelkie prace były kosztorysowane, a rozliczenie następowało po sporządzeniu protokołu odbioru.
W ramach wynikających z umów zadań, Zakład utrzymywał porządek na placach i terenach gminnych poprzez likwidowanie dzikich wysypisk śmieci na drógach gminnych i powiatowych oraz w lasach, parkach i skwerach na terenie gminy. Na bieżąco sprzątane są drogi gminne i powiatowe, pasy drogowe oraz przynależące do ww. dróg chodniki. Ponadto Zakład uczestniczył w utrzymaniu czystości znajdujących się na terenie gminy pomników.
2) Część tabelaryczna obejmująca plan i wykonanie:
a) Dochodów i wydatków budżetu według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 1 i Nr 2
b) Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESUADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEGO WYKONANIE ZA I - SZE PÓŁROCZE 2009 R.


Dochody
Klasyfikacja budżetowa Treść Plan
na 2009 r. Wykonanie za I-sze półrocze
Dz. Rozdz. Par.
010 Rolnictwo i łowiectwo 7 468,00 7 467,20
01095 Pozostała działalność 7 468,00 7 467,20
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 468,00 7 467,20
750 Administracja publiczna 83 539,00 42 410,00
75011 Urzędy wojewódzkie 83 539,00 42 410,00
2010 Dotacjae celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 83 539,00 42 410,00
751 Urzędy naz\czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 496,00 19 542,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 900,00 946,00
2010 Dotacjae celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 900,00 946,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 18 596,00 18 596,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18 596,00 18 596,00
754 Bezpieczeńśtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 360,00
75414 Obrona cywilna 400,00 360,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 360,00
852 Pomoc społeczna 1 975 300,00 912 298,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 790 000,00 824 118,00
2010 Dotacjae celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 790 000,00 824 118,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16 700,00 8 120,00
2010 Dotacjae celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 700,00 8 120,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 160 000,00 75 740,00
2010 Dotacjae celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 160 000,00 75 740,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 600,00 4 320,00
2010 Dotacjae celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 600,00 4 320,00
SUMA 2 087 203,00 982 077,20


PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESUADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEGO WYKONANIE ZA I-SZE PÓŁROCZE 2009 R.
Wydatki
Klasyfikacja budżetowa Treść Plan Wykonanie za I-sze półrocze
Dz. Rozdz. Par.
010 Rolnictwo i łowiectwo 7 468,00 7 467,20
01095 Pozostała działalność 7 468,00 7 467,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 147,00 146,42
4430 Różne opłty i składki 7 321,00 7 320,78
750 Administracja publiczna 83 539,00 42 410,00
75011 Urzędy wojewódzkie 83 539,00 42 410,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 013,00 35 591,64
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 787,00 5 871,31
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 739,00 947,05
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 496,00 18 387,21
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 900,00 -
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246,00 -
4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 -
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 614,00 -
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 18 596,00 18 387,21
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 910,00 8 910,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 545,00 544,55
4120 Składki na Fundusz Pracy 88,00 87,88
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 585,00 3 377,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 076,00 4 076,00
4300 Zakup usług pozostałych 96,00 96,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 30,00 30,00
4410 Podróże służbowe krajowe 266,00 265,78
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 300,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 700,00 700,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 -
75414 Obrona cywilna 400,00 -
4300 Zakup usług pozostałych 400,00 -
852 pomoc społeczna 1 975 300,00 907 962,10
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 790 000,00 823 595,02
3110 Świadczenia społeczne 1 723 716,00 792 976,58
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 375,00 16 741,46
4040 Dodetkowe wynagrodzenie roczne 3 540,00 1 474,41
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 693,00 8 217,65
4120 Składki na Fundusz Pracy 880,00 370,02
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 575,00 258,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 305,00 2 514,07
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 262,00 21,83
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 934,00 701,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami kprpusu służby cywilnej 1 320,00 320,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400,00 -
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16 700,00 6 660,17
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 16 700,00 6 660,17
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 160 000,00 74 219,71
3110 Świadczenia społeczne 160 000,00 74 219,71
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 600,00 3 487,20
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 600,00 3 487,20
SUMA 2 087 203,00 976 226,51
c) Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych z zakresu administracji samorządu terytorialnego /dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

PLAN ZADAŃ ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TRYTORIALNEGO I JEGO WYKONANIE ZA I-SZE PÓŁROCZE 2009 R.
Dochody
Klasyfikacja budżetowa Treść Plan Wykonanie
na 2009 r. za I-sze półrocze 2009 r.
Dz. Rozdz. Paragraf
600 Transport i łączność 53 320,00 53 320,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 53 320,00 53 320,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 53 320,00 53 320,00
801 Oświata i wychowanie 0,00 15 792,00
80104 Przedszkola 0,00 15 792,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 15 792,00
RAZEM 53 320,00 69 112,00

Wydatki
Klasyfikacja budżetowa Treść Plan Wykonanie
na 2009 r. za I-sze półrocze 2009 r.
Dz. Rozdz. Paragraf
600 Transport i łączność 53 320,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 53 320,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 53 320,00 0,00
RAZEM 53 320,00 0,00Rejestr uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy
R E J E S T R U C H W A Ł I Z A R Z Ą D Z E Ń
w I-szym półroczu 2009 roku.

R - Uchwała Rady Gminy § 18
W-Zarządzenie Wójta § 11a
Lp Data Nr Uchwały R/W * art./§ Dział Rozdział Paragraf Dochody Wydatki

1. 05.01.2009 5/09 W 11a 900 90003 4110 -3 200,00 zł
4120 -500,00 zł
4170 11 600,00 zł
4210 -7 900,00 zł
Razem 0,00 zł 0,00 zł

2. 04.02.2009 61/09 W 11a 900 90001 4430 13 000,00 zł
90002 4300 -13 000,00 zł
Razem 0,00 zł 0,00 zł

3. 25.02.2009 96/09 W 11a 852 85214 2010 1 000,00 zł
801 80101 4010 -26 210,00 zł
4170 26 210,00 zł
80104 4170 1 400,00 zł
4210 -1 400,00 zł
852 85214 3110 1 000,00 zł
900 90003 4110 1 800,00 zł
4120 400,00 zł
4170 12 000,00 zł
4300 -14 200,00 zł
Razem 1 000,00 zł 1 000,00 zł

4. 26.03.2009 XXXIV/14/2009 R 18 756 75621 0010 -583,00 zł
758 75801 2920 -212 007,00 zł
854 85415 2030 23 512,00 zł
600 60004 2310 33 000,00 zł
4210 -4 000,00 zł
4270 -9 000,00 zł
60016 4300 -800,00 zł
4590 800,00 zł
700 70004 6050 -20 000,00 zł
710 71004 4170 1 200,00 zł
4300 -1 783,00 zł
758 75818 4810 -20 000,00 zł
801 80101 4040 -47 353,00 zł
4110 -7 241,00 zł
4120 -1 158,00 zł
4210 -3 500,00 zł
4240 -1 500,00 zł
4260 -51 942,00 zł
4360 -2 000,00 zł
4430 -500,00 zł
4740 -500,00 zł
4750 -1 000,00 zł
80103 4040 -1 832,00 zł
4110 -277,00 zł
4120 -25,00 zł
4210 -500,00 zł
4240 -1 100,00 zł
80104 4040 -7 821,00 zł
4110 -1 169,00 zł
4120 -166,00 zł
4210 -6 380,00 zł
4240 -4 000,00 zł
4260 -5 414,00 zł
4270 -2 000,00 zł
4300 -4 000,00 zł
4700 -500,00 zł
80110 4040 -4 819,00 zł
4110 -739,00 zł
4120 -118,00 zł
4260 -44 834,00 zł
80148 4040 -1 656,00 zł
4110 -251,00 zł
4120 -32,00 zł
854 85401 4040 -3 554,00 zł
4110 -540,00 zł
4120 -86,00 zł
4210 -1 500,00 zł
4240 -1 000,00 zł
4300 -1 000,00 zł
85415 3240 22 336,00 zł
3260 1 176,00 zł
921 92109 6050 20 000,00 zł
Razem -189 078,00 zł -189 078,00 zł

5. 24.04.2009 XXXV/41/2009 R 18 600 60004 2710 2 956,00 zł
60014 2320 53 320,00 zł
600 60004 2310 2 956,00 zł
60014 4300 53 320,00 zł
60016 4300 40 000,00 zł
900 90003 4300 -40 000,00 zł
Razem 56 276,00 zł 56 276,00 zł

6. 27.04.2009 171/09 W 11a 751 75113 2010 9 686,00 zł
852 85219 2030 5 600,00 zł
751 75113 4110 83,00 zł
4120 546,00 zł
4170 3 585,00 zł
4210 4 755,00 zł
4300 300,00 zł
4360 50,00 zł
4410 367,00 zł
852 85219 4010 5 600,00 zł
900 90004 4210 2 000,00 zł
4300 -2 000,00 zł
Razem 15 286,00 zł 15 286,00 zł

7. 13.05.2009 193/09 W 11a 010 01095 2010 7 468,00 zł
010 01095 4210 147,00 zł
4430 7 321,00 zł
700 70005 4300 40 000,00 zł
4480 60,00 zł
4530 -40 060,00 zł
851 85113 4210 -1 000,00 zł
4740 300,00 zł
4750 700,00 zł
Razem 7 468,00 zł 7 468,00 zł

8. 18.05.2009 198/09 W 11a 710 71004 4300 -6 000,00 zł
4390 6 000,00 zł
750 75022 4300 -810,00 zł
75095 4300 810,00 zł
751 75113 4110 462,00 zł
4120 -458,00 zł
4210 -4,00 zł
851 85154 4300 -500,00 zł
4360 500,00 zł
Razem 0,00 zł 0,00 zł

9. 27.05.2009 XXXVI/46/2009 R 18 010 01010 0580 2 000,00 zł
400 40002 0830 30 000,00 zł
600 60016 0570 50,00 zł
0580 3 000,00 zł
700 70005 0580 6 500,00 zł
0690 3 426,00 zł
710 71004 0580 513,00 zł
756 75621 0010 -1 816 713,00 zł
801 80104 0970 6 000,00 zł
80105 0970 13 040,00 zł
80110 0970 1 500,00 zł
851 85149 0970 6 960,00 zł
900 90001 0830 10 000,00 zł
010 01010 6050 -110 000,00 zł
01095 4430 1 000,00 zł
400 40002 4260 -2 025,00 zł
600 60016 4210 -10 000,00 zł
4270 -10 000,00 zł
60017 6050 -197 000,00 zł
630 63003 4300 -2 000,00 zł
700 70005 4530 -260 000,00 zł
710 71004 4300 -20 000,00 zł
750 75023 4010 -250 000,00 zł
4040 -53 836,00 zł
6060 22 000,00 zł
75075 4300 -22 000,00 zł
754 75411 6300 -3 000,00 zł
75412 4210 -2 000,00 zł
4270 -5 000,00 zł
75414 4210 -1 000,00 zł
75416 4040 -3 339,00 zł
4410 -1 000,00 zł
4430 -3 000,00 zł
4590 -2 000,00 zł
4700 -4 000,00 zł
4750 -1 000,00 zł
75421 4210 -3 000,00 zł
758 75831 2930 -110 524,00 zł
801 80101 4210 3 000,00 zł
900 90001 4300 -4 000,00 zł
6050 -700 000,00 zł
90002 4300 -20 000,00 zł
90004 4300 -7 000,00 zł
90015 4270 -10 000,00 zł
6050 70 000,00 zł
926 92605 4210 -13 000,00 zł
Razem -1 733 724,00 zł -1 733 724,00 zł

10. 03.06.2009 224/09 W 11a 751 75113 2010 8 910,00 zł
751 75113 3030 8 910,00 zł
4210 325,00 zł
4300 -204,00 zł
4360 -20,00 zł
4410 -101,00 zł
801 80101 4210 5 500,00 zł
4240 -1 000,00 zł
4270 -1 178,00 zł
4300 3 000,00 zł
4360 -590,00 zł
4430 178,00 zł
4740 -1 000,00 zł
4750 590,00 zł
80114 4040 -3 000,00 zł
4210 3 000,00 zł
4300 -6 900,00 zł
80195 4170 1 400,00 zł
900 90003 4300 -700,00 zł
90004 4210 700,00 zł
Razem 8 910,00 zł 8 910,00 zł

11. 17.06.2009 258/09 W 11a 750 75022 4300 -200,00 zł
75095 4300 200,00 zł
852 85202 4330 22 335,00 zł
85212 4210 -1 000,00 zł
4300 8 000,00 zł
4700 1 000,00 zł
85212 3110 -22 335,00 zł
85219 4010 -6 444,00 zł
4040 -6 556,00 zł
4170 13 000,00 zł
4210 -2 000,00 zł
4360 -3 000,00 zł
4370 3 000,00 zł
4700 1 000,00 zł
85228 4110 -1 000,00 zł
4170 -6 000,00 zł
900 90002 4300 -1 000,00 zł
90004 4210 1 000,00 zł
Razem 0,00 zł 0,00 zł

12. 25.06.2009 XXXVII/56/2009 R 18 754 75404 0960 26 500,00 zł
921 92105 2710 10 000,00 zł
010 01010 6050 60 000,00 zł
700 70005 4590 -6 000,00 zł
4600 6 000,00 zł
754 75404 6170 26 500,00 zł
900 90001 6050 -60 000,00 zł
921 92105 4300 10 000,00 zł
Razem 36 500,00 zł 36 500,00 zł
OGÓŁEM -1 797 362,00 zł -1 797 362,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie za I-sze półrocze 2009
Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie %
I Przychody netto ze sprzedaży, w tym: 1 502 000 847 470 56%
świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ 1 380 000 796 503 58%
innych usług medycznych 122 000 50 967 42%
II Koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji), w tym: 1 660 000 828 885 50%
Leki i materiały medyczne 180 000 85 631 48%
Zużycie pozostałych materiałów 59 000 23 129 39%
Energia 50 000 23 615 47%
Usługi obce 270 000 130 680 48%
Podatki i opłaty 500 272 54%
Wynagrodzenia 910 000 465 250 51%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 160 000 86 666 54%
Pozostałe koszty rodzajowe 30 500 13 642 45%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
A Wynik na działalności operacyjnej (I-II) -158 000 18 585 -12%
III Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 203 000 141 800 70%
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
Dotacje 195 000 137 000 70%
Inne przychody operacyjne 8 000 4 800 60%
IV Przychody finansowe, w tym: 10 000 6 350
Odsetki 10 000 6 350 64%
B Razem przychody (III+IV) 213 000 148 150 70%
V Amortyzacja 55 000 31 132 57%
VI Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 0 0
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
Inne koszty operacyjne 0 0
VII Koszty finansowe, w tym: 0 0
Odsetki 0 0
C Razem koszty (V+VI+VII) 55 000 31 132 57%
D Ogółem przychody (I+B) 1 715 000 995 620 58%
E Ogółem koszty (II+C) 1 715 000 860 017 50%
F Wynik finansowy brutto (D-E) 0 135 603
G Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 0 0
H Wynik finansowy netto (F-G) 0 135 603
I Zakup inwestycyjny /dotacja/ 42 000 42 000
J Zakup inwestycyjny środki własne 110 000 22 883
Na należności dla SPZOZ składają się należności za usługi medyczne wykonywane przez SPZOZ z Mazowieckiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 130 831,04 zł za usługi medyczne od pozostałych jednostek 3 551,00 zł należności za najem pomieszczeń dla stomatologa 976,00 zł oraz zwrot kosztów zużycia gazu 485,92 zł
Na zobowiązania składają się:
- rachunki za wykonane usługi medyczne i świadczenia zdrowotne 20 003,38 zł
- rachunek za utylizację odpadów med. 121,98 zł
- podatki i składki ZUS za m-c VI 2009 33 427,02 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2009 w banku Śląskim wynosi 547 866,65 zł
Stan w BS Nieporęt który prowadzi kasę SPZOZ wynosi 10 111,74 zł
Stan na koncie ZFŚS w banku Śląskim wynosi 14 043,03 zł

Dodane zakupy inwestycyjne to zakup głowic endokavitalrej i liniowej do aparatu USG oraz aparatu EKG zgodnie z przyznaną dotacją uchwałą Rady Gminy Nieporęt a także zakup ze środków własnych sprzętu do rehabilitacji aparatu do krioterapii.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za I półrocze 2009 r.

w zł
L.p. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wykonanie
30.06.2009 30.06.2009 %
1 2 3 4 5
I Przychody netto ze sprzedaży, w tym: 7 800,00 10 895,00 139,68
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 800,00 10 895,00
II Koszty działalności operacyjnej 907 900,00 496 317,19 54,67
(bez amortyzacji), w tym:
Zużycie materiałów 123 000,00 41 431,62 33,68
Energia 27 000,00 10 979,70 40,67
Usługi obce 345 000,00 244 455,30 70,86
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia 335 000,00 164 241,03 49,03
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 62 400,00 32 839,68 52,63
Pozostałe koszty rodzajowe 15 500,00 875,00 5,65
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 494,86
A Wynik na działalności operacyjnej (I-II) -900 100,00 -485 422,19
III Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 900 000,00 551 805,00 61,31
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje 900 000,00 543 875,00 60,43
Inne przychody operacyjne 7 930,00
IV Przychody finansowe 100,00 175,83 175,83
w tym: odsetki 100,00 175,83
B Razem przychody (III+IV) 900 100,00 551 980,83
V Amortyzacja 4 290,00 1 965,84 45,82
VI Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
VII Koszty finansowe
w tym: odsetki
C Razem koszty (V+VI+VII) 4 290,00 1 965,84
D Ogółem przychody (I+B) 907 900,00 562 875,83 61,99
E Ogółem koszty (II+C) 912 190,00 498 283,03 54,62
F Wynik finansowy brutto (D-E) -4 290,00 64 592,80
G Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
H Wynik finansowy netto (F-G) -4 290,00 64 592,80


Stan należności i zobowiązań na 30.06.2009 roku
Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie
w zł
L.p. Wyszczególnienie Ogółem w tym wymagalne
1 2 3 4 5
I Należności, w tym: 0,00 0 0
od jednostek powiązanych 0 0 0
z tytułu dostaw i usług 0,00 0 0
II Zobowiązania: 0 0 0
1 Rezerwy na zobowiązania 0 0 0
2 Zobowiązania długoterminowe, w tym: 0 0 0
kredyty i pożyczki 0 0 0
inne 0 0 0
3 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 0 0 0
kredyty i pożyczki 0 0 0
z tytułu dostaw i usług 0 0 0
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych 0 0 0
z tytułu wynagrodzeń 0 0 0
inne 0 0 0
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt

w zł
L.p. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wykonanie
30.06.2009 30.06.2009 %
1 2 3 4 5
I Przychody netto ze sprzedaży, w tym:
inne usługi
II Koszty działalności operacyjnej 260 100,00 128 618,67 49,45
(bez amortyzacji), w tym:
Zużycie materiałów i energii 9 800,00 5 710,47 58,27
zbiory biblioteczne 20 000,00 13 849,28 69,25
Usługi obce 19 700,00 9 098,86 46,19
Podatki i opłaty 121,03
Wynagrodzenia 175 000,00 81 630,00 46,65
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 32 600,00 16 137,70 49,5
Pozostałe koszty rodzajowe 3 000,00 2 071,33 69,04
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
A Wynik na działalności operacyjnej (I-II) -260 100,00 -128 618,67
III Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 260 000,00 129 996,00 50,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje ( w tym ----------- dotacja z Biblioteki Narodowej) 260 000,00 129 996,00 50,00
Inne przychody operacyjne
IV Przychody finansowe 100,00 41,80 41,80
w tym: odsetki 100,00 41,80 41,80
B Razem przychody (III+IV) 260 100,00 130 037,80 50,00
V Amortyzacja
VI Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
VII Koszty finansowe
w tym: odsetki
C Razem koszty (V+VI+VII)
D Ogółem przychody (I+B) 260 100,00 130 037,80 50
E Ogółem koszty (II+C) 260 100,00 128 618,67 49,45
F Wynik finansowy brutto (D-E) 0,00 1 419,13
G Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 0
H Wynik finansowy netto (F-G) 0,00 1 419,13L.p. Wyszczególnienie Ogółem w tym wymagalne
1 2 3 4 5
I Należności, w tym: 0 0 0
od jednostek powiązanych 0 0 0
z tytułu dostaw i usług 0 0 0
II Zobowiązania: 0 0 0
1 Rezerwy na zobowiązania 0 0 0
2 Zobowiązania długoterminowe, w tym: 0 0 0
kredyty i pożyczki 0 0 0
inne 0 0 0
3 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 0 0 0
kredyty i pożyczki 0 0 0
z tytułu dostaw i usług 0 0 0
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych 0 0 0
z tytułu wynagrodzeń 0 0 0
inne 0 0 0


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Wójt Gminy Nieporęt, data: 26.08.2009 r., godz. 00.00
Wprowadził:Dorota Brzozowska, data: 09.09.2009 r., godz. 15.48
Ostatnia aktualizacja:Dorota Brzozowska, data: 09.09.2009 r., godz. 15.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2009 r., godz. 15.48Dorota BrzozowskaDodanie strony