Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

UCHWAŁA NR XXXIV/32/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt
UCHWAŁA NR XXXIV/32/2009
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się zasady nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym, położonym w Gminie Nieporęt, określone w załączniku do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 3.
Przepisy uchwały stosuje się także do wniosków o nadanie nazw obiektom, o których mowa w § 1, złożonych przed dniem wejścia w życie uchwały.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz WoźniakowskiZałącznik
do Uchwały nr XXXIV/32/2009
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 26 marca 2009 r.


Zasady nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt

§ 1.
1. Nazwy mogą być nadawane, położonym w Gminie:
1) ulicom - przez które rozumie się również drogi publiczne w granicach Gminy Nieporęt;
2) placom - przez które rozumie się również publiczne rynki i ronda uliczne;
3) drogom wewnętrznym - przez które rozumie się drogi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
2. Nadanie nazwy oznacza również zmianę nazwy ulicy, placu publicznego lub drogi wewnętrznej.

§ 2.
1. Wniosek o nadanie nazwy ulicy i placu publicznego oraz drogi wewnętrznej, zwanej dalej ,,nazwą”, może złożyć:
1) Wójt Gminy Nieporęt;
2) Komisja Rady Gminy Nieporęt;
3) Klub Radnych Rady Gminy Nieporęt;
4) radny Gminy Nieporęt;
5) zebranie wiejskie sołectwa, w którym położona jest ulica, plac lub droga wewnętrzna;
6) sołtys miejscowości, w której położona jest ulica, plac lub droga wewnętrzna, po zasięgnięciu opinii rady sołeckiej;
7) grupa co najmniej 10 mieszkańców sołectwa, w którym położona jest ulica, plac lub droga wewnętrzna;
8) właściciele nieruchomości położonych przy obiektach określonych w § 1.
9) stowarzyszenia, instytucje publiczne i organizacje społeczne mające siedzibę w sołectwie, w którym położona jest ulica, plac lub droga wewnętrzna objęta wnioskiem, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.
2. Wniosek, o nadanie nazwy powinien zawierać:
1) propozycję nazwy;
2) wskazanie miejsca i obiektu, o którym mowa w § 1, któremu ma być nadana nazwa;
3) szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu, o którym mowa w § 1;
4) informację o statusie prawnym drogi wewnętrznej - w przypadku gdy wniosek dotyczy drogi wewnętrznej;
5) uzasadnienie wnioskowanej nazwy.
3. W przypadku wniosku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, złożonego przez:
1) wnioskodawcę niebędącego właścicielem drogi, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela lub wszystkich współwłaścicieli tej drogi.
2) współwłaściciela drogi, do wniosku należy dołączyć zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli drogi.
4. Postanowienia ust. 3 nie mają zastosowania w przypadku, gdy droga wewnętrzna stanowi własność Gminy.
5. Wnioski w sprawie nadawania nazw ulicom i placom publicznym oraz drogom wewnętrznym polegają zaopiniowaniu przez właściwą komisję Rady Gminy. Komisja opiniuje wnioski przy współdziałaniu z terytorialnie właściwym organem wykonawczym sołectwa.

§ 3.
1. Nadawane nazwy winny spełniać następujące kryteria:
1) nie mogą zawierać elementów o negatywnym znaczeniu, w tym wyrażeń wulgarnych, ośmieszających lub poniżających;
2) nie mogą stanowić powtórzenia nazw już istniejących w Gminie;
3) nazwy pochodzące od nazwisk osób i określeń osób, w tym pseudonimów, nie mogą być nadane wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty śmierci osoby upamiętnianej;
4) nazwa nie może przekraczać 30 znaków graficznych.
2. Zmiana istniejącej nazwy na nową może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych przypadkach.
3. Nazwy ulic, placów i dróg wewnętrznych podawane są zgodnie z zasadami pisowni polskiej, w szczególności:
1) nazwy posiadające formę przymiotnikową zapisuje się w mianowniku;
2) nazwy pochodzące od imion i nazwisk osób zapisuje się w dopełniaczu, podając na pierwszym miejscu imię,
3) przy nazwiskach lub nazwach dwuczłonowych między członami nazwy umieszcza się
łącznik;
4) nazwy pochodzące od rzeczowników nieposiadające formy przymiotnikowej zapisuje się w dopełniaczu;
5) nazwy pochodzące od wyrazów oraz imion i nazwisk niepolskich zapisuje się zgodnie z pisownią oryginalną lub pisownię polską z zachowaniem właściwego brzmienia fonetycznego.

§ 4.
1.Przy nadaniu nazw, w tym przy opiniowaniu wniosków w sprawie nadania nazw obiektom, o których mowa w § 1, uwzględnia się:
1) polskie reguły pisowni;
2) zachowanie zgodności z tradycją i historią, w szczególności z dziejami Gminy Nieporęt;
3) utrzymywanie nazw utrwalonych w tradycji Gminy;
4) uwzględnianie cech charakterystycznych dla danej ulicy, placu i drogi wewnętrznej lub cech charakterystycznych dla rejonu, w którym się znajdują;
5) zachowanie zgodności proponowanej nazwy z dotychczasową tematyką nazewnictwa występującego w danej miejscowości lub jej części oraz z zasadą uporządkowanego charakteru nadawanych nazw w danej miejscowości;
6) przy nadawaniu nazw ulicom, placom i drogom wewnętrznym wskazane jest tworzenie nazw pochodzących od nazw własnych, pospolitych lub upamiętniających, przy zachowaniu równowagi w powyższym zakresie.
2. W przypadkach zmian nazw informacja o dotychczasowej nazwie podawana jest obok nazwy obowiązującej przez okres dwóch lat.
Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 02.04.2009 r., godz. 11.13
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.04.2009 r., godz. 11.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.04.2009 r., godz. 11.13NieznanyDodanie strony do BIP.