Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

UCHWAŁA Nr IX/67/2007 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie: przyjęcia statutu Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”
UCHWAŁA Nr IX/67/2007
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 29 czerwca 2007 roku


w sprawie: przyjęcia statutu Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. Z 2004 Nr 102, poz. 1055 z póź. zm.), w związku z przystąpieniem Gminy Nieporęt do Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się statut Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Załącznik do
Uchwały Nr IX/67/2007
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 29 czerwca 2007 r.


STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
„Związek Stowarzyszeń o nazwie „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem stowarzyszeń i innych osób prawnych, o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania, zwana dalej LGD, w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Dz. U. 2004 nr 197 poz. 2032 z zm.), zwanych dalej przepisami SPO, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich:
1) opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej ZSROW, w rozumieniu przepisów SPO, dla gmin Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew.
2) wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1,
3) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach , o których mowa w pkt 1,
5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1.”

§ 2.
Związek działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

§ 3.
Siedzibą Związku jest Zegrze.

§ 4.
1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 5.
1. Związek swoim działaniem obejmuje obszar gmin Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew
2. Czas trwania Związku nie jest ograniczony.


Rozdział II
Zasady działania Związku

§ 6.
Związek realizuje swój cel poprzez:
1) uczestniczenie w inicjatywach wspólnotowych,
2) organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
- tworzenie stron internetowych,
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
3) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją ZSROW,
4) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Związku na poziomie krajowym i międzynarodowym,
5) prowadzenie badań naukowych,
6) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy, szkolenia osób dorosłych,

Rozdział III
Członkowie Związku

§ 7.
1. Członkiem zwyczajnym Związku może być stowarzyszenie lub inna osoba prawna zainteresowana rozwojem celów Związku oraz posiadająca faktyczną możliwość ich realizacji.
2. Osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi Związek.

§ 8.
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Związku następuje na podstawie uchwały Zarządu Związku.

§ 9.
1. Członek zwyczajny Związku jest obowiązany:
1) propagować cel Związku i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
2) przestrzegać postanowień Statutu,
3) opłacać składki członkowskie,
4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
2. Członek zwyczajny Związku ma prawo:
1) wybierać członków władz Związku i wskazywać swoich reprezentantów jako kandydatów do tych władz,
2) składać Zarządowi Związku wnioski dotyczące działalności Związku,
3) wskazywać osoby fizyczne, które na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków:
a) mogą brać udział w organizowanych przez Związek przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
b) mają prawo wstępu na organizowane przez Związek imprezy kulturalne.

§ 10.
Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Związku następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2) wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Związku,
3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym Związku.

§ 11.
1. Osoby prawne mające cele zarobkowe mogą zostać Członkami Wspierającymi Związek po złożeniu wniosku do Zarządu Związku i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Związku.
2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Związku,
b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Związku,
3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Związek.
3. Członkowie wspierający mają prawo:
1) składać Zarządowi Związku wnioski dotyczące działalności Związku,
2) brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

§ 12.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Związku przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział IV
Władze Związku

§ 13.
1.Władzami Związku są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 2 lata.


§ 14.
Z zastrzeżeniem § 15 ust. 4, uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków (reprezentowanych członków zwyczajnych Związku) uprawnionych do głosowania.

§ 15.
1.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi z potwierdzeniem odbioru lub w każdy skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 30% członków zwyczajnych Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi z potwierdzeniem odbioru lub w każdy skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Związku,
2) ustalanie liczby członków Komisji Rewizyjnej,
3) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz powołanych Grup Zadaniowych, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach ZSROW,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Związku,
9) opiniowanie projektu ZSROW opracowanego przez Zarząd,
10) opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem na podstawie przepisów SPO,
11) powoływanie Grup Zadaniowych skupiających członków szczególnie zainteresowanych rozwojem określonej działalności Związku,
12) uchwalanie regulaminu Związku,
13) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu ,
14) ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Związku, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków (reprezentowanych członków zwyczajnych Związku) Walnego Zebrania Członków.
6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Związku reprezentowanemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.
§ 16.
1. Zarząd składa się od trzech do pięciu członków w tym Prezesa i Wiceprezesa, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd składa się z co najmniej 50% osób wskazanych przez poszczególnych członków zwyczajnych Związku będących partnerami społecznymi i gospodarczymi w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju, przy czym w składzie Zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Związku,
2) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
4) podejmowanie uchwały o przyjęciu nowych członków Związku,
5) opracowywanie ZSROW,
6) przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów SPO,
7) przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie z innych źródeł finansowania,
8) utworzenie Biura Związku, powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Związku oraz zatrudnianie innych pracowników tego biura,
9) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Związku,
10) ustalanie regulaminu Biura Związku.
4. Do reprezentowania Związku oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 17.
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku powinowactwa w tej samej linii i stopniu oraz podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Związku,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Związku zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 18.
W razie zmniejszenia się składu władz Związku wymienionych w § 13 ust.1 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd Zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

Rozdział V
Majątek i rozwiązanie Związku

§ 19.
1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd.

§ 20.
1. Związek rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku.

Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 06.07.2007 r., godz. 12.24
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.07.2007 r., godz. 12.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2007 r., godz. 12.24NieznanyDodanie strony do BIP.