Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Zimowe utrzymanie dróg gminnych utwardzonych i nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 27.10.2010 r.
Na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień Publicznych (j.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że zarządzeniem Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27.10.2010r został zatwierdzony wybór oferty „B” firmy AG-Complex Sp. zo.o. ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, wybranej przez komisję przetargową w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych utwardzonych i nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt” za wynagrodzenie ryczałtowe brutto:
1) za odśnieżanie jednokrotne 1km drogi gminnej utwardzonej i nieutwardzonej na całej jej szerokości – 10,00 zł/km brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100),
2) za posypywanie jednokrotne1km drogi gminnej utwardzonej mieszanką piaskowo–solną na całej jej szerokości – 150,00 zł/km brutto(słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100),
3) za odśnieżanie (płużenie) i posypanie jednokrotne 1 km drogi gminnej utwardzonej mieszanką piaskowo solną o zawartości soli nie mniej niż 10% na całej szerokości jezdni - 160,00 zł/km brutto (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100), w tym obowiązujący podatek VAT.
4) czas przystąpienia do akcji płużenia lub posypywania mieszanką piaskowo-solną od momentu zgłoszenia – 30 min.
Termin wykonania zamówienia wg SIWZ, do 30.04.2010r.
Oferta uzyskała 79,44 punktów wg kryterium oceny ofert (kryterium oceny).
Pozostałe oferty, które wpłynęły w zamówieniu publicznym pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych utwardzonych i nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt” uzyskały punktację jak poniżej:

Oferta A: PARTNER ul. Daszyńskiego 98/22, 06-100 Pułtusk.
1) cena za odśnieżanie jednokrotne 1km drogi gminnej utwardzonej i nieutwardzonej na całej jej szerokości – 50,29 zł/km brutto,
2) cena za posypywanie jednokrotne1km drogi gminnej utwardzonej mieszanką piaskowo–solną na całej jej szerokości – 107,00 zł/km brutto,
3) cena za odśnieżanie (płużenie) i posypanie jednokrotne 1 km drogi gminnej utwardzonej mieszanką piaskowo solną o zawartości soli nie mniej niż 10% na całej szerokości jezdni - 117,70 zł/km brutto,
Oferta uzyskała 67,95 punktów wg kryterium oceny ofert (kryterium ceny)
4) czas przystąpienia do akcji płużenia lub posypywania mieszanką piaskowo-solną od momentu zgłoszenia – 10 min.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wobec czynności podjętych przez Zamawiającego można wnieść protest do Zamawiającego.


Załączniki:

Pismo o rozstrzygnięciu zamówienia
Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Wójt Gminy Nieporęt, data: 27.10.2010 r., godz. 15.00
Wprowadził:Piotr Brysiacz, data: 28.10.2010 r., godz. 09.06
Ostatnia aktualizacja:Piotr Brysiacz, data: 28.10.2010 r., godz. 09.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.10.2010 r., godz. 09.07Piotr BrysiaczAktualizacja rozstrzygnięcia przetargu
28.10.2010 r., godz. 09.06Piotr BrysiaczDodanie rozstrzygnięcia przetargu

Strona oglądana: 563 razy.